Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Meranie spotreby elektrickej energie a vyhodnocovanie úspor

Náš zámer pri meraní spotreby elektrickej energie a vyhodnocovaní úspor je, pomocou elektronického zariadenia, získať namerané údaje s presnosťou 1%, v dynamickom rozsahu záťaže 100 : 1. Pri nominálnom prúde ~5A je maximálne vyhodnotené napätie ~10A. Celkový rozsah merania je ~10mA až ~10A s rozlíšením ~1mA. Rozsah v ktorom požadujeme presnosť merania 1% je ~100mA až ~10A. Nominálne merané napätie je ~230V s toleranciou -20% až +10% v rozsahu ~184V až ~253V s rozlíšením ~0,1V. Nominálna frekvencia siete je 50Hz merateľná v rozsahu 45Hz až 55Hz.

Priemyselný napájací zdroj zadná časť

Priemyselný napájací zdroj predná časť

Požiadavka na kalibráciu prúdu je iba v jednom rozsahu jednobodová. Z nameraných údajov vyhodnocujeme charakter a kvalitu záťaže Power Factor, jalový príkon. Následne spracovaním nameraných údajov získame ekonomické údaje súvisiace s úsporou elektrickej energie. Návrh riešenia vychádza z aplikačnej poznámky firmy Atmel. Meranie spotreby elektrickej energie a vyhodnocovanie úspor je vhodné hlavne pri výmene osvetľovacej technológie. Meracie zariadenie komunikuje s Android aplikáciou cez bezdrôtové rozhranie Bluetooth low energy.

Meranie spotreby elektrickej energie:

Striedavý prúd I jednotka [A] v rozsahu ~0,01A až ~10A, nominálne ~5A.

Meraná hodnota je vyhodnotená metódou true RMS - Root Mean Square:

 • IRMS = √((k=1∑k=N ik2) / N).

ik: vorky prúdu analógovo digitálneho prevodníka 10bit. Každá vzorka sa softvérovo upravuje IIR filtrom horná priepust, čím sa odstráni jednosmerná zložka signálu DC-offset.

N: počet vzoriek prúdu za vyhodnocovaciu periódu jednu sekundu. Normalizačná konštanta 4 432 @50Hz, MCU oscilátor 7,3728MHz. Pri maximálnej frekvencií siete 55Hz získame a spracujeme až 39. harmonickú sínusového priebehu prúdu.

IIR filter:

 • Y(n) = 0,996 * Y(n-1) + 0,996 * X(n) – 0,996 * X(n-1).

Segment FW pre IIR filter:

 • Sample[Index]. PreviousFiltered = Sample[Index].Filtered;
 • TempL = 255 * (long)Sample[Index].Filtered;
 • TempL = TempL8;
 • TempI = Sample[Index].Fresh - Sample[Index].Previous;
 • TempL = TempL + 255 * (long)TempI;
 • Sample[Index].Filtered = TempL;

Vzorka prúdu sa softvérovo upravuje lineárnou interpoláciou. Prepočet hodnoty prúdu tak, aby hodnota prúdu zodpovedala v okamžiku zberu napäťovej vzorky - zber prúdovej vzorky sa časovo posunie, tým sa kompenzuje fázový posuv napätia a prúdu.

Segment FW pre lineárnu interpoláciu prúdovej vzorky:

 • TempL= Sample[Index].Filtered-Sample [Index].PreviousFiltered;
 • TempL= TempL * CalCoeff.PCC[Index];
 • TempL= TempL>>16;
 • Sample[Index].Calibrated= Sample[Index].Filtered-TempL;

Hodnota prúdu IRMS sa vyhodnocuje každú prevádzkovú sekundu. HW rozhranie pre meranie prúdových vzoriek analógovo digitálnym prevodníkom mikroprocesora ATmega328.

Schéma prúdového meracieho rozhrania

Striedavé napätie [U] jednotka [V] v rozsahu ~184V až ~253V, -20% až +10%, nominálne ~230V.

Meraná hodnota je vyhodnotená metódou true RMS - Root Mean Square:

 • URMS = √((k=1∑k=N uk2) / N).

uk: vzorky napätia analógovo digitálneho prevodníka 10bit. Každá vzorka sa softvérovo upravuje IIR filtrom horná priepust, čím sa odstráni jednosmerná zložka signálu C-offset analogický s výpočtom prúdovej vzorky.

N: počet vzoriek napätia za vyhodnocovaciu periódu jednu sekundu, normalizačná konštanta 4 432 @50Hz, MCU oscilátor 7,3728MHz. Pri maximálnej frekvencií siete 55Hz získame a spracujeme až 39. harmonickú sínusového priebehu napätia.

Hodnota napätia URMS sa vyhodnocuje každú prevádzkovú sekundu. HW rozhranie pre meranie napäťových vzoriek analógovo digitálnym prevodníkom mikroprocesora ATmega328.

Schéma napäťového meracieho rozhrania

Vyhodnotenie nameraných hodnôt elektrickej energie:

 • Činný príkon (activ Power) P jednotka [W]: P = (k=1∑k=N (uk * ik)) / N. uk, ik - vzorky napätia a prúdu analógovo digitálneho prevodníka. N - počet vzoriek napätia a prúdu za vyhodnocovaciu periódu jednu sekundu, normalizačná konštanta 4 432 @50Hz. K akumulovaným vzorkám pričítame zanedbateľný Offset binárne číslo - 0x80 pre potlačenie bieleho šumu pri veľmi malých signáloch.
 • Celkový príkon (apparent Power) Pa jednotka [VA]: Pa = U * I.
 • Jalový príkon (reactive Power) Pr jednotka [VAr]: Pr = √(Pa2 - P2).
 • Power Factor PF bez jednotky, hodnota v rozsahu 0 až 1.0: PF = P / Pa.
 • Spotreba elektrickej energie W kumulatívny údaj, jednotka [kWh]: W = ∑t=(t+1) (Pt / (1000 * 3600)). Pt - činný príkon. Index t - vyhodnocovací čas v sekundách. Hodnota W sa trvalo zapisuje do persistentnej elektronickej pamäte každú prevádzkovú minútu.
 • Priemerný hodinový príkon AHAP jednotka [W]: AHAP = W / t. t - prevádzkový čas v hodinách.

Vyhodnotenie úspor elektrickej energie:

 • Kumulatívne počítanie prevádzkovej doby t v hodinách [hod.]: hodnota t sa trvalo zapisuje do persistentnej elektronickej pamäte každú prevádzkovú minútu prevedené na prevádzkové hodiny.
 • Kumulatívne náklady na spotrebu elektrickej energie COSTS v eurách (€): COSTS = W * Tariff. Tariff prvý zadávací parameter - sadzba elektrickej energie v eurách. Parameter je uložený v persistentnej pamäti mikroprocesora, podľa potreby sa priebežne aktualizuje. Hodnota COSTS sa trvalo zapisuje do persistentnej elektronickej pamäte každú prevádzkovú hodinu, prípadne môže obsahovať aj údržbárske náklady.
 • Úspornosť napájanej technológie ECONOMY v percentách [%]: ECONOMY = 100 - (100 * AHAP / AHAPorig). AHAPorig - druhý zadávací parameter priemerný hodinový príkon pôvodnej technológie. Do vyhodnocovania sa zadáva ako konštanta vyčítaná z technickej špecifikácie, alebo nameraná hodnota priemerného hodinového príkonu pôvodnej technológie. Zadáva sa iba raz pri spustení novej technológie, prípadne sa vyhodnotí ako parameter AHAP pri prevádzkovaní pôvodnej technológie. Parameter je uložený v persistentnej pamäti mikroprocesora. Kladná hodnota parametra ECONOMY vyjadruje percentuálnu úsporu aktuálnej technológie oproti pôvodnej. Záporná hodnota nám udáva percentuálne o koľko je aktuálna technológia menej úspornejšia oproti pôvodnej.
 • Hodinová úspora napájanej technológie ECO v percentách [%]: ECO = AHAP / AHAPorig . ECO sa používa ako pomocný parameter pre nasledujúce ekonomické výpočty.
 • Hodinová úspora napájanej technológie SAVE v eurách (€): SAVE = COSTS * (1 – ECO). SAVE sa používa ako pomocný parameter pre nasledujúce ekonomické výpočty.
 • Návratnosť investície ROI v hodinách [hod.]: ROI = PRICE / SAVE. PRICE tretí zadávací parameter nákupná cena technológie. Parameter je uložený v persistentnej pamäti mikroprocesora.
 • Čistý zisk po dobu životnosti investície CASH v eurách (€): CASH = LIFETIME – ROI * SAVE. LIFETIME štvrtí zadávací parameter technická životnosť technológie v hodinách. Parameter je uložený v persistentnej pamäti mikroprocesora.
 • Ročný percentuálny výnos z investície UROK+ v percentách [%]: UROK+ = (CASH / COSTS) * (LIFETIME / 8 760) * 100.
Najpozerateľnejšie