Logo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodné podmienky a ochrana údajov

internetového obchodu palcoit.eu

(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46 298 452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24799/P, (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho palcoit.eu podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.3. V prípade ak je zmluvnou stranou fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ), riadia sa právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku predávajúceho, ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z.. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z.. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákonom č. 22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode.

1.4. V prípade ak je zmluvnou stranou právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, riadia sa právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho, ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode. Na tieto zmluvné vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku.

1.5. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho palcoit.eu uzavretá spôsobom podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.6. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z katalógových listov výrobcu a technických špecifikácií výrobcu. Každý výrobok ponúkaný v e-shope obsahuje užívateľský manuál, ES vyhlásenie o zhode, aj poučenie o pripájaní výrobku na elektrický rozvod, ktoré sa nachádzajú v sekcii na stiahnutie pri každom výrobku. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

II. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie objednávky. Aby sa objednávka mohla považovať za úplnú, kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť zadaných údajov v procese objednávania tovaru. Kupujúci je pred samotným dokončením objednávky oboznámený s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru kupujúcemu. Pred definitívnym odoslaním objednávky sa kupujúci oboznámi so Všeobecnými obchodnými podmienkami a toto oboznámenie sa potvrdí zaškrtnutím tlačidla „ Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu palcoit.eu. Zaškrtnutím tohto tlačidla môže byť kupujúcemu objednávka úspešne vytvorená a odoslaná. Všeobecné obchodné podmienky sú umiestnené pred formátom tlačidla pre odoslanie objednávky. Kupujúci dokončí objednávku stlačením tlačidla ,,Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2.3. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka registrovaná v systéme internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informatívny e-mail o prijatí objednávky, v ktorom bude sumarizácia objednávky a formulár na prípadné odstúpenie od zmluvy kupujúcim. Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho a zálohovú faktúru na vykonanie platby.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho - množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. V prípade, že si kupujúci po e-mailovom alebo telefonickom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci je povinný za tovar a služby, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho palcoit.eu v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.

3.3. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH.

3.4. Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, kupujúci hradí podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke, na základe zálohovej faktúry.

3.5. Zálohová faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu e-mailom na adresu uvedenú v základných údajoch kupujúceho pri akceptácii objednávky. Po jej uhradení kupujúcim bude vystavená vyúčtovacia faktúra s odpočítanou zálohou zaslaná e-mailom a tovar expedovaný kupujúcemu.

3.6. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kúpna cena splatná do 3 dní od zaslania predfaktúry na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dodania spolu s uvedením variabilného symbolu platby podľa zaslanej predfaktúry. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho.

3.7. Aj v prípade zvoleného spôsobu prevzatia tovaru osobne na adrese predávajúceho je potrebné, aby kupujúci pred samotným prevzatím tovaru zaplatil kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho. K osobnému odberu tovaru dôjde na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.8. Platba v hotovosti za tovar nie je možná. Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) predávajúci nedisponuje predajným miestom na území SR na prijímanie tržieb za tovar a preto nemá ani povinnosť evidovať tržbu za tovar v registračnej pokladnici. Z tohto dôvodu predávajúci prijíma tržby z predaja tovaru bezhotovostne.

3.9. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V. Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

3.10. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo doručeniu objednaného tovaru kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.

IV. DODACIA LEHOTA

4.1. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri tovare, platí, že dodacia lehota pri tovare, ktorého dostupnosť je uvedená „skladom“, je 7 – 10 dní. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania úhrady na bankový účet predávajúceho. Pri tovare, ktorého dostupnosť je uvedená "na objednávku"  je dodacia lehota potvrdená pri akceptácii objednávky. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar „skladom“ je však 3 – 5 dní.

4.2. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

4.3. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu ihneď - bez zbytočných odkladov.

4.4. Balíky sú vzhľadom na charakter jeho obsahu elektronika označené príslušným symbolom Krehké. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty nasledujúcim spôsobom.

NÁZOV VÁHA SUMA
Balík na adresu 0 do 5 kg 9,48 €
Balík na adresu 5 do 10 kg 10,68 €
Balík na poštu 0 do 5 kg 8,28 €
Balík na poštu 5 do 10 kg 9,48 €
Balík do BalíkoBoxu 0 do 5 kg 8,28 €
Balík do BalíkoBoxu 5 do 10 kg 9,48 €
 • Objednávka nad 150,00 €: doprava zadarmo.
 • Osobný odber tovaru na adrese predávajúceho po predchádzajúcej dohode s kupujúcim: 0,00 €.
 • Spôsob platby k danému spôsobu dopravy: platba vopred prevodom na účet na základe zálohovej faktúry.

V. PODMIENKY DODANIA TOVARU

5.1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty spôsobom určeným kupujúcim v objednávke, a to:

 • Zaslanie tovaru formou balíka poštou na adresu kupujúceho.
 • Zaslanie tovaru formou balíka na poštu (kupujúci si ho prevezme na pošte) tandt.posta.sk.
 • Zaslanie tovaru formou balíka do BalíkoBOXu (kupujúci si svoj balík vyzdvihne v BalíkoBOXe podľa výberu odberného miesta Slovenskej pošty v objednávke) - posta.sk/balikobox.

Taktiež je možný aj  osobný odber tovaru na výdajnom mieste (na adrese) predávajúceho po predchádzajúcej dohode s kupujúcim.

5.2. Cena dopravy na adresu určenú kupujúcim sa vzťahuje na konkrétne vytvorenú objednávku s vlastným objednávacím číslom; záväzná cena dopravy je prepočítaná automaticky po vložení tovaru do košíka.

5.3.  Náklady na doručenie sú uvedené na stránke palcoit.eu/vseobecne-obchodne-podmienky.

5.4. O pripravenosti balíka na odoslanie bude kupujúci informovaný e-mailom, sms správou, príp. telefonicky.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU V E-SHOPE palcoit.eu

Na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, si spotrebiteľ (kupujúci) môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Poučenie

Máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní.

Na účely zákona č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Z uvedeného vyplýva, že ak kupujúci v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ, IČ DPH), potom takýto kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačne formulovaným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, e-mailom, alebo doručte osobne) na adrese PALCO IT, s.r.o. (ako predávajúci) Pod komínom 10, 080 01  Prešov, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám poskytli v potvrdení objednávky o prijatí, prípadne si ho môžete stiahnuť  tu. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť (napríklad podacím lístkom z pošty), podľa toho, čo nastane skôr, prípadne ho prineste osobne na našu adresu, ako je vyššie uvedené. Ste povinný tak urobiť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty, najneskôr v posledný deň lehoty na vrátenie tovaru.

V prípade, že ako kupujúci využijete právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, vrátane manuálov, spolu s dokladom o kúpe tovaru.

Kupujúci vráti kúpený tovar, ktorý je nepoškodený, späť na vlastné náklady. Nakoľko sa jedná o zasielanie tovaru - elektroniky, je nevyhnutné tovar správne zabaliť tak, aby bol zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale, ako bol doručený). Tovar je vhodné zaslať späť ako balík so špeciálnym vyznačením – krehká zásielka, na čo je potrebné upozorniť pracovníčku pošty pri podaji zásielky na pošte. V opačnom prípade predávajúci neručí za jeho poškodenie počas doručovania.

Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku budete znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou.

Kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy?

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Predaj tovaru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

VII. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Nakupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom ARS  sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z.. Návrh môže podať spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z..

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk. Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať návrh v listinnej podobe, ústne do zápisnice alebo v elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na stránke ec.europa.eu/consumers/odr. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov

GDPR - všeobecné nariadenie o ochrane údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vás informujeme o nasledovných zásadách spracúvania osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť:

 • PALCO IT, s.r.o.
 • Pod komínom 10
 • 080 01 Prešov
 • IČO: 46 298 452
 • DIČ: 2023323192
 • IČ DPH: SK2023323192
 • Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 24799/P.

Kontakty:

 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Kontakt: +421 905 637 714
 • Písomne na adrese Pod komínom 10, 080 01 Prešov.

Účely spracúvania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie, a to dodanie tovarov a služieb. Získané osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané výlučne na účely výkonu činnosti prevádzkovateľa, a budú použité pri nasledovných činnostiach:

 • Príjem, potvrdenie a spracovanie objednávky.
 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry.
 • Evidencia platieb.
 • Odoslanie tovaru na vybraný spôsob dodania.
 • Evidencia objednávok zákazníkov.

Spracúvanie je nevyhnutné aj na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá si vyžaduje spracúvanie údajov podľa právnych predpisov v súvislosti s vedením obchodnej, účtovnej, daňovej agendy, na uplatnenie reklamácie, na vymáhanie pohľadávky, pri správe registratúry.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia za splnenia podmienky, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (ide napríklad o kúpnu zmluvu pri nákupe cez internet) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov/poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom/používateľom, alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (ide napríklad o registráciu do e-shopu). K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza na základe záväzného potvrdenia objednávky e-mailom, prípadne telefonickým potvrdením, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky, cez elektronický objednávkový formulár.

V prípade neposkytnutia osobných údajov od dotknutej osoby nemôže dôjsť k uzatvoreniu, ani k následnej realizácii zmluvného vzťahu. V procese objednávania je dotknutá osoba povinná vyplniť osobné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mail adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa dodania; fyzická osoba - podnikateľ (živnostník) aj IČO, DIČ, IČDPH, kontaktná osoba, telefón). Rozsah získavaných a spracúvaných osobných údajov zákazníkov je nastavený tak, ako je to naozaj pre naplnenie daného účelu potrebné a nevyhnutné.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené aj tretím osobám, a to len v rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ e-shopu spracúvať len na nevyhnutnú dobu, na splnenie daného účelu:

 • Údaje zákazníka, ktoré získal na účel vybavenia jeho objednávky a s tým spojený účel prípadného vybavenia reklamácie bude e-shop ukladať počas reklamačnej lehoty 24 mesiacov.
 • Údaje zákazníka, uvedené na faktúrach, či iných daňových dokladoch sa na účely vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností budú uchovávať rovnako, ako je archivačná lehota účtovných dokladov, t.j. minimálne desať rokov.

Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia pri spracúvaní osobných údajov možnosť uplatnenia práva voči prevádzkovateľovi e-shopu kedykoľvek. Žiadosť je potrebné adresovať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neaktuálne a právo na doplnenie neúplných osobných údajov so zreteľom na účel ich spracúvania.
 • Právo na výmaz, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania.
 • Právo namietať voči spracúvaniu, ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo právo namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu.
 • Právo na prenosnosť údajov priamo od prevádzkovateľa, ktorému poskytla osobné údaje na účely plnenia zmluvy k ďalšiemu prevádzkovateľovi bezpečným a zabezpečeným spôsobom, ak je to technicky možné.

Ak Vašej žiadosti prevádzkovateľ nevyhovie, alebo máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. kontakt: +421 / 2 3231 3214, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na webovej stránke: dataprotection.gov.sk/uoou.

IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia:

 • Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou PALCO IT, s.r.o., IČO: 46 298 452, so sídlom: Pod komínom 10, 080 01 Prešov. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho.
 • Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.
 • Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru:

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 • Predávajúci poskytuje na predaný tovar záručnú dobu štandardne 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
 • Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci prevzal tovar. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby, pre ktoré platí záručná doba, musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zanikne.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak reklamáciu predávajúci vybaví výmenou tovaru alebo jej časti, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia):

 • Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokladmi poštou, príp. odovzdaním reklamovaného tovaru osobne na adrese sídla predávajúceho: PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10, 080 01 Prešov.
 • Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený reklamovaný tovar, ktorý je kompletný a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
 • Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.
 • Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia výrobcu. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je povinný informovať kupujúceho o tom, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o i. aj stanovisko autorizovanej osoby – výrobcu alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie musí predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak to nie je možné, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručiť, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byt kupujúcemu odovzdané osobne, na e-mailovú adresu, prípadne inú poštovú adresu uvedenú v kontaktom formulári na účely komunikácie.
 • Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru (elektroniky), pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
 • Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúceho. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný k reklamovanému tovaru priložiť aj doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vadnému tovaru zakúpeného u predávajúceho (o kúpe tovaru, na základe faktúry), ktorú predávajúci vystavuje ku každému zakúpenému tovaru, resp. doklad o zaplatení kúpnej ceny (výpis z bankového účtu kupujúceho) a podrobný popis vady tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých komponentov aj poškodených, manuálov a kompletného príslušenstva.
 • Predávajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť reklamačný protokol, ktorý je dostupný tu.
 • V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 • Ak bol tovar mechanicky poškodený vinou kupujúceho neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním alebo opotrebovaním.
 • Ak bol tovar použitý v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním návodu na používanie.
 • Ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny (úderom blesku, či iným atmosférickým výbojom, ohňom, či vodou).
 • Ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia, alebo prúdu.

Poučenie o právach spotrebiteľa:

 • Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezodkladné a bezplatné odstránenie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Odovzdaním opraveného tovaru.
 • Výmenou tovaru.
 • Vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy).
 • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
 • Písomnou výzvou na prevzatie plnenia (v prípade pasívneho správania spotrebiteľa v podobe neprevzatia si opraveného výrobku).
 • Odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Predávajúci, ktorý je zároveň výrobcom, poskytuje na ním predávaný tovar aj pozáručný servis, ktorý zahrňuje dodávku spotrebných materiálov, náhradných dielov, opravu a údržbu tovaru. Za pozáručný servis sa považuje aj prevádzková údržba a profylaktická prehliadka vykonaná na zariadení v záručnej dobe. Pozáručný servis je platená služba.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Nakupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z.. Návrh môže podať spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z..

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk. Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať návrh v listinnej podobe, ústne do zápisnice alebo v elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na stránke ec.europa.eu/consumers/odr. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia:

 • Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho palcoit.eu.
 • Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho palcoit.eu s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.
 • Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov, v znení platnom a účinnom ku dňu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.05.2020.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.05.2020.

10.2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) kedykoľvek upravovať a aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky  alebo po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení príslušných právnych predpisov je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné. Táto zmena bude bez zbytočného odkladu zverejnená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho palcoit.eu s určením účinnosti nového znenia VOP.

10.3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Orgán dohľadu a dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

XI. REGISTRAČNÉ PODMIENKY

11.1. Bezplatnou registráciou sa užívateľ zaväzuje, že súhlasí so všetkými nižšie uvedenými pravidlami a berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou:

 • Násilie, podceňovanie k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, sexuálnej orientácie, náboženstva, viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.
 • Zbrane, strelivo, vojnu.
 • Alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov.
 • Eroticky, pornograficky obsah a obsah nevhodný pre mladistvých, vrátane detskej pornografie.
 • Ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.
 • Vulgarizmy, urážanie, napádanie, ponižovanie a zosmiešňovanie ostatných.
 • Jednotvárne texty, osobné údaje ako: adresy, PSČ, e-maily, telefóne čísla, mená, IP adresy.
 • URL adresy, HTML tagy, skriptovacie kódy.

11.2. V diskusií môžete pridávať len príspevky (ktoré prebiehajú kontrolou a môže to trvať nejaký čas) obsahujúce Vaše názory, v žiadnom prípade kopírovať cudzí text a takto porušovať autorské práva tretej strany. Prevádzkovateľ PALCO IT, s.r.o. má právo poskytnúť všetky dostupné informácie orgánom činným v trestnom konaní v prípade zistenia porušenia týchto podmienok, mravov alebo zákonov Slovenskej republiky. Taktiež má právo na zmazanie príspevkov, zablokovanie/zmazanie užívateľa a jeho IP adresy, uzavretie diskusie alebo obmedzenie maximálneho počtu príspevkov v diskusií. Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov ako: meno a priezvisko, email/mobil, obsah správy, dátum a čas odoslania, IP adresa.

11.3. Po troch chybných pokusoch o obnovu hesla musíte počkať tri hodiny na ďalšie pokusy. Pri registrácií heslo musí obsahovať minimálne: 8 znakov, 1 číslicu, 1 symbol, 1 veľké písmeno a 1 malé písmeno.

PALCO IT, s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto pravidlách, aj bez udania dôvodu.

V Prešove 15.05.2020

Najpozerateľnejšie