Logo

PRODUKTY
zariadenia na úsporu elektrickej energie
Sieťový vypínač

Sieťový vypínač riadene vypína reléový výstup sieťového napätia. Riadenie je dátové s manchester s dvoj-fázovým kódovaním. Kódované napätie je unipolárne s 5V úrovňou. Napäťový signál je galvanický oddelený od ovládacej jednotky. Dĺžku ovládacieho kábla maximálne dva metre.

Prevádzkové režimy:

 • Kľudový stav: po pripojení na napájacie napätie. RELE je zopnuté. LED trvalo svieti.
 • Stav merania: po prijatí správy Štart merania RELE je zopnuté. LED prerušovane svieti so sekundovou periódou.
 • Stav timeout vypni: po prijatí správy Stop merania vypni RELE, nastane čakacia desať sekundovou perióda po ktorej sa vypne RELE, ktoré je zopnuté LED nesvieti.
 • Stav vypnutia: po dosiahnutí desať sekundovou timeoutu z predchádzajúceho stavu sa vypne RELE, čo odpojí napájanie ovládacieho zariadenia. RELE je vypnuté a LED nesvieti. V tomto stave stlačením tlačidla sa dostaneme do kľudového stavu a RELE sa zopne.

Dátové príkazy ovládacieho zariadenia:

 • Príkaz Štart merania: ovládacie zariadenie informuje sieťový vypínač o štarte merania. Sieťový vypínač informuje o tomto stave prerušovaným svitom LED.
 • Príkaz Stop merania: ovládacie zariadenie informuje sieťový vypínač o prerušení merania ručné prerušenie merania. Sieťový vypínač sa prepne do kľudového stavu. LED trvalo svieti.
 • Príkaz Stop merania vypni RELE: ovládacie zariadenie informuje sieťový vypínač o ukončení merania. Sieťový vypínač si nastaví desať sekundovu časovú periódu po ktorom odpojí výstupné RELE, ktoré napája ovládacie zariadenie a LED nesvieti. Z tohto stavu po stlačení tlačidla sa dostaneme do kľudového stavu.

Obsahuje:

 • Dvojpolový konektor typu Jack ø 3,5mm. Pripojenie ovládacieho vodiča.
 • LED dióda, žltá ø 4mm. Indikuje stavy sieťového vypínača.
 • Ovládacie tlačidlo. Zopnutie do kľudového stavu.

Štruktúra príkazových dát:

 • #define START_MEAS 0x0E: štart merania - info.
 • #define STOP_MEAS 0x0F: stop merania - info.
 • #define STOP_OFF 0x13: stop merania RELE ej vypnuté.

2-fazové Manchester kódovanie:

 • Bit Log1: v polovici bitovej periódy sa zmení napäťová úroveň z 0V na 5V.
 • Bit Log0: v polovici bitovej periódy sa zmení napäťová úroveň z 5V na 0V.
 • Log1: ____|~~~ Manchester kódovanie.
 • Log0: ~~~|____ prenosová rýchlosť 558Bd.
 • 896µs = 1792µs: časová perióda jedného bitu.

Príkazový rámec obsahuje 14bitov:

 • 2x Štart bity: Log1.
 • 1x Toggle bit: pri každom iniciovanom príkazovom rámci sa prepne Exclusive-Or.
 • 5x Address bity: 0x08h.
 • 6x Data bity: príkazové dáta.

Príkaz pozostáva z dvoch príkazových rámcov. Druhý rámec je vyslaný s 80ms. oneskorením + aktualizovaným bitom Toggle, príkazový rámec spolu obsahuje 14 bitov.

Technické parametre zariadenia:

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC,
Príkon max. 1W
Zaťažovací prúd RELE výstupu ~5A @230VAC
Sieťové napätia -15% až +5%
Frekvencia 50Hz až 60Hz
Úroveň krytia IP20
Pracovná teplota okolia -20°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia max. 90%
Najpozerateľnejšie