Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
(Čas čítania: 5 - 9 minút)
Odborné výrazy

Skratky a podobné, ktoré nachádzate na elektrických zariadeniach, vám môžu pripadať ako bezvýznamné. V skutočnosti však majú veľký význam pre bezpečnosť a odolnosť zariadení.

 • 230V: striedavé napätie v jednom fázovom vodiči v zásuvke doma.
 • 400V: striedavé napätie medzi ktorýmikoľvek dvoma fázovými vodičmi v trojfázovej rozvodnej sústave.
 • AC: striedavý prúd.
 • AFDD: oblúková ochrana.
 • Ampér [A]: jednotka elektrického prúdu. Pri nižších prúdoch sa používa aj jednotka miliampér [mA] => [1A = 1 000mA].
 • Bernard svorka: špeciálna svorka, ktorá sa používa na vodivé pospájanie neživých častí kvôli vyrovnaniu potenciálu, napr. na potrubie, pod umývadlovú alebo sprchovú batériu.
 • Bleskoistka: zvodič prepätia.
 • Bleskozvod: sústavu zariadení, ktorá tvorí tzv. vonkajšiu ochranu objektu pred bleskom.
 • Bužírka: návlek na vodiče z izolačného materiálu. Väčšina bužírok sa teplom zmrští.
 • CYKY: označenie najčastejšie používaných káblov pre silnoprúdové elektroinštalácie, určené pre uloženie pod omietku i na povrch.
 • Čokoláda: lustrová svorka.
 • DC: jednosmerný prúd.
 • DIN lišta: dierovaná alebo plná lišta so špeciálnym tvarom, ktorá sa používa na uchytenie prístrojov ističe, prúdové chrániče atď. do rozvodných skríň a rozvodníc.
 • Dutinka: návlek na vodič z tenkého kovového plechu, ktorý vytvorí po zalisovaní na lankovom vodiči pevný koniec - vodič bude mať lepší kontakt so svorkou.
 • Dvojsadzbový elektromer: je nevyhnutný na využívanie lacnejšej tarify el. energie v noci a cez víkendy.
 • Elektromer: zariadenie, ktoré slúži na meranie spotreby el. energie.
 • Farebná teplota: udáva sa v Kelvinoch [K] a špecifikuje, aký odtieň má svetlo vyžarované svetelným zdrojom.
 • Fáza: fázový vodič.
 • Fázový vodič: živý vodič, ktorý má oproti zemi napätie. Nachádza sa v ľavej zdierke 230V zásuvky a označuje sa hnedou, čiernou alebo sivou farbou.
 • Frekvencia: el. prúdu vyjadruje, koľkokrát sa zmení polarita - smer striedavého prúdu za určitý čas.
 • Halogénová žiarovka: na rozdiel od volfrámovej žiarovky je plnená halogénovým plynom, vďaka čomu má o niečo vyššiu účinnosť a dlhšiu životnosť.
 • HDO: hromadné diaľkové ovládanie. Systém dostáva z rozvodnej siete signál o prechode na lacnejšiu tarifu elektriny a aktivuje stýkač.
 • Hertz [Hz]: jednotka frekvencie.
 • Hromozvod: bleskozvod.
 • Impedancia: odpor, ktorý je kladený striedavému prúdu.
 • Impedančná slučka: impedancii poruchovej slučky. Ide o impedanciu okruhu od ukončenia fázového vodiča ľavá zdierka 230V zásuvky, vývod svietidla cez všetky vodiče a spoje až k sekundárnemu vinutiu transformátora v trafostanici.
 • Istič: prístroj, ktorý chráni el. obvod pred nadprúdom. Na rozdiel od poistky je však vratný, tj. po vypnutí a odstránení poruchy môžete istič znova zapnúť a používať.
 • Jednosmerný prúd: smer jeho prúdenia vo vodiči sa v čase nemení a je stále rovnaký.
 • Jednostranné napájanie: svietidlá a trubice majú jednostranné napájanie vtedy, ak fáza aj nulák sú iba na jednej strany.
 • Jímacia tyč: zachytávacia tyč.
 • Kilowatthodina [kWh]: jednotka na meranie spotreby el. energie. Udáva, koľko [kW] energie spotrebuje spotrebič za jednu hodinu.
 • Kombinovaný vodič: vodič, ktorý v sebe kombinuje funkciu neutrálneho a ochranného vodiča.
 • Kompaktná žiarivka: úsporná žiarovka, na rozdiel od klasickej žiarovky pracuje na odlišnom princípe, je účinnejšia a má dlhšiu životnosť.
 • Krabica: elektroinštalačné krabice slúžia na rozbočenie jednotlivých elektroinštalačných okruhov na viacero vetiev.
 • Krajný vodič: fázový vodič.
 • LED: Light Emitting Diode, teda dióda vyžarujúca svetlo. Polovodičový prvok diódu, ktorý pri prechode prúdu produkuje svetlo.
 • LED žiarovka: je z väčšieho množstva LED, z ktorých každá produkuje slabšie viditeľné svetlo. Pri ich umiestnení vedľa seba však vznikne silný zdroj svetla.
 • Lumen: jednotka svetelného toku.
 • Lustrová svorka: radová svorkovnica - čokoláda na spájanie vodičov.
 • Lux: intenzity osvetlenia.
 • Malé napätie [MN]: napätie do 50V pri striedavom a do 120V pri jednosmernom prúde.
 • Motorový spúšťač: prístroj určený na zapínanie a vypínanie elektromotora a tiež na jeho ochranu pred skratom a nadprúdom.
 • Multimeter: multifunkčný merací prístroj.
 • Napätie: veličina elektrické napätie vyjadruje rozdiel medzi el. potenciálmi dvoch bodov. Má značku [U] a základnou jednotkou je Volt [V]. Napätie spolu s odporom určuje, aký prúdu bude vodičom prechádzať.
 • Neónka: žiarivková trubica.
 • Neutrálny vodič: nulák alebo stredný vodič. Neživý vodič, ktorý sám o sebe nemá napätie voči zemi v sieťach TN. Pri spojení el. obvodu napr. zapnutí spotrebiča ním však prechádza el. prúd. Obvykle sa označuje svetlomodrou farbou.
 • Nízke napätie [NN]: pri striedavom prúde ide o napätie 50V do 600V medzi fázovými vodičmi a zemou alebo 50V do 1 000V medzi jednotlivými fázovými vodičmi. V prípade jednosmerného prúdu ide o napätie 120V od 900V.
 • Nočný prúd: lacnejšia tarifa el. energie v noci alebo cez víkendy.
 • Normy: STN.
 • Nulák: neutrálny vodič.
 • Objímka: na rozdiel od pätice ide o časť svietidla alebo iného zariadenia napr. poistkového držiaku na závitové poistky, do ktorej sa pripevňuje svetelný zdroj alebo príslušná súčiastka napr. poistka, relé atď.
 • Oblúková ochrana [AFDD]: špeciálny prístroj, ktorý dokáže odhaliť elektrický oblúk - iskrenie v elektroinštalácii. Oblúk vzniká napr. pri uvoľnenej svorke, prepálenej izolácii medzi vodičmi.
 • Obojstranné napájanie: svietidlá a trubice majú obojstranné napájanie vtedy, ak sú fázy prepojené na jednej strane svietidla a nuláky na druhej.  
 • Odpor: veličina, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu odolávať prechodu elektrického prúdu. Značka [R] a vypočíta sa [R=U/I]. Hodnota odporu je Ohm [Ω].
 • Ohm [Ω]: elektrický odpor.
 • Ochranný vodič: je neživý, podobne ako neutrálny vodič. Na rozdiel od neho však cez ochranný vodič neprechádza prúd pri prevádzke spotrebiča, ale až v prípade skrat na kostru. Označuje sa žltozelenou farbou.
 • Pätica: časť žiarovky alebo inej súčiastky, ktorá slúži na jej uchytenie do objímky a privedenie el. prúdu. Pri žiarovkách sú najčastejšie používanými päticami E27, E14, GU10, G13.
 • PEN vodič: kombinovaný vodič.
 • Poistka: ochranný prvok, ktorého základom je vodič zo špeciálneho materiálu s presne vypočítaným priemerom. Pri prekročení max. prúdu sa vodič pretaví a preruší obvod, čím ochráni el. spotrebič alebo iné zariadenie v obvode zapojené.
 • Pracovný vodič: súhrnné označenie pre všetky fázové i neutrálne vodiče.
 • Prepätie: napätie, ktoré je vyššie než je bežné pre konkrétny rozvod el. energie a vyššie než na aké je rozvod navrhnutý.
 • Príkon: vyjadruje množstvo energie, ktorú spotrebič spotrebuje. Výsledkom pomeru výkonu a príkonu je účinnosť.
 • Prúd: množstvo el. náboja, ktorý prejde vodičom za určitý čas. Značkou el. prúdu je [I] a základnou jednotkou je ampér [A] a vypočíta sa [I = U/R].
 • Prúdový chránič: prístroj, ktorý slúži na ochranu pred požiarom a úrazom el. prúdom. Prúdový chránič meria prúd, ktorý vstupuje do spotrebiča a prúd, ktorý sa z neho vracia cez neutrálny vodič.
 • RCD: prúdový chránič.
 • Relé: prístroj s rovnakým princípom ako stýkač, na rozdiel od neho má však odlišnú konštrukciu. Relé sa väčšinou používa na spínanie menších prúdov ako stýkače.
 • Rozvádzač: tvorí ho jeden alebo viacero spínacích prístrojov ističe, vypínače a pridružené meracie, riadiace, ochranné a signalizačné zariadenia.
 • Rozvodná skriňa: podobné zariadenie ako rozvodnica. Na rozdiel od nich však bývajú rozvodné skrine odolnejšie voči mechanickému namáhaniu a vniknutiu prachu i vlhkosti.
 • Rozvodnica: zariadenie na rozvod el. prúdu, v ktorom sú nainštalované príslušné spínacie a istiace prvky ističe, prúdové chrániče a pod.
 • Schodiskový automat: zariadenie, ktoré po stlačení tlačidla ponechá zapnuté osvetlenie po nastavený čas.
 • Silnoprúd: všetky el. rozvody s nízkym alebo vyšším napätím, ktoré môže byť pre človeka nebezpečné.
 • Skúšačka: zariadenie, ktoré slúži na overenie prítomnosti napätia vo vodiči.
 • Slaboprúd: rozvody s tzv. malým napätím, ktoré nie je pre človeka nebezpečné.
 • Sporákový vypínač: špeciálny trojpólový vypínač, určený na zapínanie a vypínanie trojfázových spotrebičov napr. sporáky, ventilátory vzduchotechniky a pod.
 • STN: slovenské technické normy, súbor dokumentov, ktoré špecifikujú odporúčané vlastnosti najrôznejších predmetov, výrobkov, materiálov, stavieb a pod.
 • Striedavý prúd: prúd, ktorého smer a veľkosť sa menia v čase. Úroveň striedavého napätia i prúdu môžeme jednoducho meniť pomocou transformátorov, preto sa využíva aj na prenos energie v el. rozvodnej sieti.
 • Stýkač: elektrický prístroj, ktorý dokáže pomocou elektromagnetu zapínať, vypínať či prepínať el. okruhy.
 • Svetelný tok: špecifikuje, akú svetelnú energiu vyžiari zdroj svetla napr. žiarovka za určitú časovú jednotku. Udáva sa v lúmenoch [lm].
 • Šťava: označuje (ne)prítomnosť napätia v zariadení.
 • TN-C: typ rozvodnej siete s uzemnením na strane zdroja [T], ochranou nulovaním na strane spotrebiča [N] a kombinovaným vodičom [PEN], ktorý slúži ako neutrálny a ochranný súčasne. Sieť TN-C má teda 2, resp. v prípade 3-fázového rozvodu 4 vodiče.
 • TN-C-S: rozvodnú sieť [TN-C], z ktorej je vytvorená sieť [TN-S] rozdelením [PEN] vodiča na ochranný a neutrálny najčastejšie v hlavnom rozvádzači.
 • TN-S: označuje typ rozvodnej siete s uzemnením na strane zdroja [T], ochranou nulovaním na strane spotrebiča [N] a separátnym ochranným vodičom [S]. Siete [TN-S] majú teda 3, resp. 5 vodičov fázový alebo 3 pri trojfázovom rozvode, neutrálny a ochranný.
 • Trojfázový prúd: striedavý prúd, ktorý sa prenáša pomocou 3 vodičov, pričom prúd v každom z nich je oproti predchádzajúcemu oneskorený fázovo posunutý o 120°, teda o jednu tretinu otáčky generátora.
 • Účinnosť: vyjadruje aký pomer energie vyprodukuje spotrebič v žiadanej forme. Značka účinnosti je [eta], pričom jej hodnota sa udáva buď číselne alebo v percentách napr. [0,98=98%].
 • Úsporná žiarovka: kompaktná žiarivka.
 • Uzemnenie: vytvorenie vodivého spoja medzi zemou a určitou časťou stavby, resp. elektroinštalácie.
 • Uzemňovač: špeciálny vodič, resp. vodivá časť uzemňovacej sústavy, ktorá je v priamom kontakte so zemou a vytvára tak spoľahlivé uzemnenie.
 • Vadaska: elektrická skúšačka.
 • Volt [V]: jednotka elektrického napätia. Pri vysokých napätiach sa používa aj jednotka kilovolt [kV] => [1kV=1 000V].
 • Voltampér [VA]: jednotka tzv. zdanlivého výkonu striedavého prúdu.
 • Výkon: množstvo energie, ktoré spotrebič vyprodukuje za určitý čas. Elektrický výkon sa označuje písmenom [P] a udáva sa vo Wattoch [W]. Pre striedavý prúd sa ešte zvykne špecifikovať zdanlivý výkon značka [S], jednotka voltampér [VA], jalový výkon značka [Q], jednotka voltampér reaktančný [Var].
 • Vypínač: prístroj, ktorý slúži na prerušenie el. obvodu a tým aj vypnutie pripojeného spotrebiča.
 • Vysoké napätie [VN]: napätie 600V do 30kV medzi fázovými vodičmi a zemou a 1kV do 52kV medzi jednotlivými fázovými vodičmi. Existuje aj veľmi vysoké napätie [VVN] a zvlášť vysoké napätie [ZVN].
 • Wago svorka: svorka na elektrické vodiče, ktorá umožňuje ich spájanie bez skrutkovania.
 • Watt [W]: jednotka výkonu a príkonu.
 • Zachytávacia tyč: súčasť bleskozvodu, ktorej úlohou je zachytiť samotný bleskový výboj z atmosféry a následnej ho poslať cez bleskozvod bezpečne do zeme.
 • Zachytávač: zachytávacia tyč.
 • Zásuvka: na dočasné bezpečné pripojenie elektrospotrebiča k rozvodu el. energie. Najčastejšie to je 230V zásuvka do 16A, tiež 400V trojfázovou zásuvkou do 16V alebo 32A.
 • Zemnič: uzemňovač.
 • Zemný odpor: odpor medzi uzemňovačom a samotnou zemou. Pre správnu funkciu mal by byť čo najnižší.
 • Zvodič prepätia: zariadenie, ktoré chráni rozvody el. energie pred prepätím tj. napätím vyšším než bežným, ktoré by mohlo rozvody alebo pripojené spotrebiče poškodiť.
 • Žiarivková trubica: neónka, funguje na princípe tzv. fluorescencie. Na jej vnútornej strane je nanesená vrstva tzv. luminoforu, ktorý je ožarovaný ultrafialovým žiarením. To vzniká el. výbojom v parách rôznych látok napr. ortuti.
 • Žiarovka: klasická žiarovka s volfrámovým vláknom - najmenej účinný svetelný zdroj cca 5%, je však najlacnejší. O niečo lepšie sú na tom halogénové žiarovky.

Najpozerateľnejšie