Logo

PRODUKTY
zariadenia na úsporu elektrickej energie
(Čas čítania: 13 - 25 minút)
Šetrič energie PSU Saver 24DT

Šetrič energie PSU Saver 24DT je elektronické zariadenie na úsporu elektrickej energie pre výbojové zdroje svetla, žiarivky a výbojky. Zariadenie zabezpečuje optimalizáciu príkonu elektrickej energie do osvetľovacej sústavy tak, aby pri zachovaní požadovanej úrovne jej svetelného výkonu bola minimalizovaná úroveň dodávaného príkonu elektrickej energie. Táto užívateľská príručka popisuje inštaláciu a obsluhu zariadenia. Číselný zobrazovač zariadenia šetrič energie PSU Saver 24DT zobrazuje stavy (módy) prevádzky, napätie sieťového rozvodu, odoberaný prúd zdrojov svetla, príkon sústavy osvetlenia, percentuálnu úsporu elektrickej energie a usporenú spotrebu (prácu) elektrickej energie. Ďalej obsahuje obvod reálneho času, jeden kanál štyroch časových spínačov. Prevádzkové nastavenia a kalibrácia elektrických parametrov sa prevádza pomocou diaľkového infra-ovládača ELEN BQS 062 cez obslužné MENU. Parameter fazový posuv meracieho prúdového transformátora sa prevádza priamo mimo obslužného MENU. Zariadenie obsahuje aj jeden ovládací prvok - mikrospínač.

Inštalácia a montáž:

Zariadenie - šetrič energie PSU Saver 24DT môže byť namontované na stenu vertikálne alebo horizontálne, taktiež môže byť namontované na strop. Zariadenie sa nemôže namontovať spodnou stranou nahor („dole hlavou“) a z dôvodu vetrania musí byť zabezpečený dostatočný prístup vzduchu. Pri montáži viacerých zariadení vedľa seba musia byť dodržané dostatočné medzery medzi zariadeniami a to: 50mm v horizontálnom smere, 100mm: vo vertikálnom smere.

Elektrické pripojenie:

Elektrické pripojenie zariadenia prevedieme cez svorkovnicu nachádzajúcu sa pod ochranným krytom na spodnej časti zariadenia. Elektrické pripojenie prevedie výlučne osoba znalá – elektrotechnik špecialista, podľa zápajacej schémy zobrazenej v prílohe. Maximálna zaťaž pre jednotlivé zariadenia:

 • Šetrič energie PSU Saver 2.4 D - 10 Ampérov.
 • Šetrič energie PSU Saver 3.8 D - 16 Ampérov.
 • Šetrič energie PSU Saver 4.8 D - 20 Ampérov.
 • Šetrič energie PSU Saver 5.8 D - 25 Ampérov.
 • Šetrič energie PSU Saver 7.4 D - 32 Ampérov.

Obsluha:

Skutočné vlastnosti jednotlivých šetričov sa môžu odlišovať podľa typu a prevedenia šetriča energie. Šetrič energie PSU Saver 24DT je plne automatické zariadenie a nevyžaduje si žiadnu obsluhu na prevádzku. Je navrhnuté tak, že umožňuje šetriť viac než 25% elektrickej energie použitej na osvetľovanie.

Princíp činnosti:

Výbojové typy zdrojov svetla požadujú vyšší príkon pri zapnutí osvetlenia na ohrev elektród. Pri nahriatí elektród a pri dosiahnutí plného svetelného toku (asi po 2 až 5 minútach) sa zníži napájacie napätie a tým sa zníži aj celkový elektrický príkon. Úspora elektrickej energie predstavuje viac než 25%. Šetrič energie PSU Saver 24DT je zariadenie riadené mikroprocesorom, čo umožňuje sledovať pomery sieťových parametrov a tým udržiavať maximálny svetelný výkon a súčasne redukovať elektrický príkon o viac ako 25% tým, že automatický zapína „ekonomický mód“. Počas prevádzky v ekonomickom móde mikroprocesor trvalé sleduje parametre sieťového rozvodu a v prípade potreby zapne „plný výkonový mód“. Tento stav typický nastáva pri zapnutí ďalších svietidiel alebo pri kritickom poklese sieťového napätia. Plný výkonový mód môže nastať aj zásahom obsluhy zatlačením mikrospínača pri „údržbe“ osvetlenia.

Užívateľský zobrazovač:

Šetrič energie PSU Saver 24DT (ďalej: zariadenie) obsahuje zobrazovač, ktorý v bežnej prevádzke zobrazuje (ďalej: zobrazovací mód) parametre siete, stavy a informácie o úspore elektrickej energie podľa nasledujúcej tabuľky - zobrazenie stavov na displeji zariadenia v zobrazovacom móde v tabuľke 1:

Osvetlenie vypnuté:

Osvetlenie je vypnuté, zariadenie je v pohotovostnom stave. Prvý znak „Z“ označuje konfiguráciu pre žiarivky. Výbojky – znak „V“.

Okno 01

Prevádzkový MÓD:

Osvetlenie zapnuté. Reštart zariadenia. Zapnuté ďalšie osvetlenie. Po premostení. Osvetlenie bolo práve zapnuté a elektródy sa nahrievajú. Zariadenie je v plnom výkonovom móde. Zobrazuje sa napätie, prúd a príkon (vo watoch).

Okno 02

Prevádzkový MÓD, po UpGrade FW, pred kalibráciou hodnôt:

Osvetlenie zapnuté. Reštart zariadenia. Zapnuté ďalšie osvetlenie. Po premostení. Upgrade firmware, pamäť EEPROM je vymazaná. Zariadenie pracuje s prdnastavenými kalibračnými hodnotami (Default). Potreba nakalibrovať zariadenie. Osvetlenie bolo práve zapnuté a elektródy sa nahrievajú. Zariadenie je v plnom výkonovom móde. Zobrazuje sa napätie, prúd a príkon (vo watoch).

Okno 03

Prevádzkový ekonomický MÓD:

Ekonomická prevádzka. Zariadenie je v ekonomickom móde Zobrazuje sa percentuálna úspora elektrickej energie a príkon (vo watoch). Alebo usporená elektrická energia (v kWh) a príkon (vo watoch).

Okno 04

Okno 05

Servisný MÓD:

Aktivovaný premosťovací mikrospínač,cez MENU [1,1] (spojený vstup zariadenia s výstupom). Z dôvodu údržby osvetlenia, zariadenie bolo ručne (obsluhou) premostené. Zariadenie je v plnom výkonovom móde. Zariadenie sa vráti do ekonomického módu o 50 minút.

Okno 06

Po pripojení napájacieho napätia na zariadenie na jeho displeji sa zobrazí po dobu asi 10 sekúnd nasledujúci údaj - zobrazovaný údaj po pripojení napájacieho napätia na zariadenie na obrázku:

Okno 07

V nasledujúcej tabuľke je popis správ, ktoré sa môžu zobraziť na druhom riadku displeja po reštarte zariadenia. Každá správa indikuje príčinu reštartu zariadenia - Správy zobrazené na druhom riadku displeja, príčiny reštartu zariadenia v tabuľke 2:

SPRÁVA RIADOK 2 PRÍČINA REŠTARTU
ReStart Pow_ON Konvenčná príčina: štandardné pripojenie napájacieho napätia.
ReStart External Nekonvenčná príčina: manipulácia s hardwarovým pinom Reset.
ReStart BrownOut Nekonvenčná príčina: dočasný pokles napájacieho napätia riadiacej jednotky.
ReStart WatchDog Konvenčná príčina: obsluha reštartu zariadenia.
Nekonvenčná príčina: sw hazard, výpadok programu, nekorektný prístup.

Funkcie premostenia:

Šetrič energie PSU Saver 2.4 D obsahuje spínač, ktorým je možné uviesť zariadenie do plného výkonového módu na prednastavený čas. To umožňuje previesť údržbu osvetlenia, napríklad pri výmene žiariviek, kedy je osvetlenie napájané plným sieťovým napätím po určitý čas. Táto vlastnosť zariadenia sa môže použiť aj pri regulovanom osvetlení (dimming), keď potrebujeme obnoviť plný svetelný výkon. Vo výrobe je prednastavený 50 minútový čas, ktorý sa odpočítava. Na konci tejto časovej periódy, ak sú správne prevádzkové podmienky, zariadenie sa automatický prepne do ekonomického módu. Pri krátkodobom stlačení spínača (kratšie ako 2 sekundy) sa predprípravy dvoj funkcia ovládania spínača.

 • Funkcia 1: opätovné stlačenie spínača, do doby 5 sekúnd, aktivuje ovládanie diaľkového infraovládača.
 • Funkcia 2: podržanie stlačeného tlačidla dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje / deaktivuje funkciu premostenia.

Po dobu asi troch sekúnd sa nám na displeji zobrazí údaj - na obrázku 2. Zobrazovaný údaj po krátkodobom stlačení mikrospínača predprípravena Funkcia 13, aktivácia diaľkového infra-ovládača na obrázku 1. Funkcia 1 bude popísaná v kapitole 6 na poznámke 1:

Okno 08

Následne sa displej prepne do zobrazovacieho módu v stave akom zobrazoval pred stlačením spínača. Pri dlhom stlačení spínača (dlhšie ako 2 sekundy) sa vykoná funkcia 2 premostenie. Po dobu asi dvoch sekúnd sa nám na displeji zobrazí údaj - zobrazovaný údaj po aktivovaní funkcie premostenie na obrázku 3:

Okno 09

Následne sa displej prepne do zobrazovacieho módu s funkciou premostenia. Čas servisného premostenia sa odpočítava, číže sa zobrazuje čas do konca funkcie premostenia, na displeji sa zobrazuje údaj - zobrazovaný údaj pri aktívnej funkcie premostenie na obrázku 3:

Okno 10

Po skončení servisného premostenia sa zariadenie automatický prepne do prevádzkového režimu, ktorý začne reštartom zariadenia. Ak obsluha potrebuje pokračovať v ekonomickom móde pred ukončením periódy premostenia, stlačíme servisné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí správa podľa obrázku 2. Pri dlhom stlačení spínača (dlhšie ako 2 sekundy) sa vykoná funkcia 2 premostenie. Po dobu asi dvoch sekúnd sa nám na displeji zobrazí údaj - následne sa displej prepne do prevádzkového režimu, do stavu, ako po reštarte zariadenia - Zobrazovaný údaj pri deaktivovaní funkcie premostenie na obrázku 5:

Okno 11

Vlastnosti displeja a ovládanie diaľkovým infra-ovládačom:

Použitý displej zariadenia je typu LCD s počtom 2 x 16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 10m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je 30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke - Funkcie tlačidiel ručného IR ovládača ELEN BQS 062 v tabuľke 3, ručný IR ovládač ELEN BQS 062 na obrázku 5:

Ovládač zariadenia

Tabuľka funkcií diaľkového ovládača:

TLAČIDLO FARBA FUNKCIA
ESC Červená Ukončenie MENU [ESCAPE]
SELECT Modrá Nepoužité [SELECT]
MENU Zltá Vstuo do MENU [MENU]
0 až 9 Sivá Zadávanie čísiel [0] až [9]
Medzera Sivá Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--]
Sivá Desatinná bodka [•]
Šípka ↑ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↑]
Šípka → Modrá Pohyb po položkách MENU [→]
Šípka ← Modrá Pohyb po položkách MENU [←]
Šípka ↓ Modrá Pohyb po položkách podMENU [↓]
OK Modrá Potvrdzujúce tlačidlo [OK]

Aktivácia ovládania diaľkovým infra-ovládačom:

V prevádzkovom móde je z dôvodu softwarovej odolnosti zariadenia voči rušeniu infračerveného spektra, ktoré vyžarujú žiarivky a výbojky, deaktivované ovládanie diaľkovým infra-ovládačom. Aktiváciu diaľkového infra-ovládača prevedieme dvojitým stlačením servisného tlačidla. Po stlačení tlačidla sa na displeji zobrazí správa podľa obrázku 2. Následne do doby piatich sekúnd stlačíme tlačidla druhýkrát, tým aktivujeme ovládanie diaľkovým infra-ovládačom Funkciu 1. Na displeji sa zobrazí - obrazovaný údaj po aktivovaní ovládania diaľkovým infra-ovládačom na obrázku 6:

Okno 12

Deaktivovanie ovládania diaľkovým infra-ovládačom:

V prípade ak máme aktivované ovládanie diaľkovým infra-ovládačom a už ho neplánujeme používať, je vhodné ho deaktivovať aj bez nutnosti odpojenia napájacieho napätia, čím sa zvýši odolnosť zariadenia voči rušeniu infračerveného spektra, čo môže mať vplyv na presnosť nameraných veličín. Deaktivovanie ovládania diaľkovým infra-ovládačom prevedieme stlačením tlačidla ESC v zobrazovacom móde. Na displeji sa zobrazí - Zobrazovaný údaj po deaktivovaní ovládania diaľkovým infra-ovládačom. Po deaktivovaní ovládania diaľkovým infra-ovládačom zariadenie ostane v prevádzkovom móde na obrázku 7:

Okno 13

Obsluha reštartovania zariadenia:

V prípade, ak potrebujeme reštartovať zariadenie bez odpojenia napájacieho napätia, napríklad po kalibrácií alebo po pre konfigurovaní zariadenia, prevedieme ho nasledovne. V prvom kroku: ak nie je aktivované ovládanie diaľkovým infra-ovládačom, aktivujeme ho. V druhom kroku stlačíme krátko servisné tlačidlo (kratšie ako 2 sekundy) čím sa predprípravy dvoj funkcia ovládania spínača.

 • Funkcia 3: opätovné stlačenie spínača, do doby 5 sekúnd, aktivuje reštart zariadenia.
 • Funkcia 2: podržanie stlačeného tlačidla dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje / deaktivuje funkciu premostenia.

Po dobu asi troch sekúnd sa nám na displeji zobrazí údaj - zobrazovaný údaj po krátkodobom stlačení mikrospínača, predprípravena Funkcia 3, Reštart zariadenia. Následne do doby piatich sekúnd stlačíme tlačidla druhýkrát, tým aktivujeme reštartovanie zariadenia. Na displeji sa po dobu asi dvoch sekúnd zobrazí na obrázku 8:

Okno 14

Zobrazovaný údaj pri aktivácií Funkcie 3, Reštart zariadenia. Zariadenie sa reštartuje, bez odpojenia napájacieho napätia, po reštarte sa na displeji zobrazí po dobu asi 10 sekúnd nasledujúci údaj an obrázku 9:

Okno 15

Zobrazovaný údaj po obsluhe reštartu zariadenia. Zariadenie sa následne dostane do prevádzkového režímu na obrázku 10:

Okno 16

Obsluha časových spínačov:

Cyklickým stláčaním tlačidla SET nastavujeme reálny čas a 4 časové spínače, kedy sme v prevádzkovom móde nastavenia reálneho času a štyroch časových spínačov. Na displeji LCD sa nám zobrazujú: reálny čas a časy zapnutia a vypnutia štyroch časových spínačov. Po piatom stlačení tlačidla SET sa zariadenie prepne do prevádzkového módu. Zariadenie je v prevádzkovom ekonomickom móde po dobu zjednotenia štyroch časových spínačov, teda v úspornom režime pre záťaže. V doplnkovej dobe je v režime premostenia.

Nastavenia reálneho času:

Prvým stlačením tlačidla SET sa dostaneme do módu nastavenia reálneho času. Tlačidlami H a M nastavíme aktuálny čas s posunutou minutou „dopredu“, počkáme na „prechod“ minúty a stlačením tlačidla SET sa nastaví aktuálny čas. Na LCD displeji sa po dobu 5 sekúnd zobrazí nápis „Zapis RTC !!“ a následne sa zariadenie prepne do prevádzkového módu. Aktuálny čas sa nám prepíše iba po predchádzajúcom stlačení tlačidla H alebo M. Taktiež po stlačení tlačidla SET pri minútovej nečinnosti sa zariadenie automatický prepne do prevádzkového módu a reálny čas ostane nezmenený.

Nastavenia časových spínačov:

Následne druhým stláčením tlačidla SET sa dostaneme do módu nastavenia nastavenia 1. časového spínača. Tlačidlami H a M nastavíme čas zapnutia 1. časového spínača. Nastavovaním času zapnutia sa nám súčasne prednastavuje aj čas vypnutia časového spínača na rovnakú hodnotu. Dlhým stlačením (viac ako 2 sekundy) tlačidla F1/2 sa nám zariadenie prepne do módu nastavovania času vypnutia 1. časového spínača. Následne tlačidlami H a M nastavíme čas vypnutia 1. časového spínača. Potvrdenie nastavenia časového intervalu 1. časového spínača prevedieme stlačením tlačidla SET. 1. časový spínač sa nám uloží v pamäti a súčasne sa dostaneme do módu nastavovania 2. časového spínača. Podobne, podľa predchádzajúceho popisu nastavenia 1. časového spínača, prípadne nastavíme aj 2., 3. a 4. časový spínač. Príslušný časový spínač je neaktívny, ak čas zapnutia je zhodný s časom vypnutia. Aktuálne hodnoty časových spínačov sa nám zapíšu do pamäte iba po predchádzajúcom stlačení tlačidla H alebo M. Taktiež po stlačení tlačidla SET pri pol-minútovej nečinnosti sa zariadenie automatický prepne do prevádzkového módu a príslušný časový spínač ostane pôvodný.

Ovládanie obslužného menu:

Prevádzkové nastavenia, kalibrácia a prehľad elektrických parametrov sa prevádza pomocou diaľkového infra-ovládača ELEN BQS 062. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená „rýchla“ navigácia obslužného MENU - zobrayenie menu v tabeuľke 3:

podMENU 1.SERVIS [1,0] 2. NASTAVENIA [2,0] 3. KALIBRÁCIA [3,0] 4. ZMENA PIN [4,0] 5. STAVY SE [5,0]
1. Premostenie: [1,1] Zariadenia: [2,1] Zadajte NAPATIE. [3,1] Zadajte novy PIN: [4,1] Napatie: [5,1]
2. ReŠtart: [1,2] Zobrazovaci MOD: [2,2] Zadajte PRUD: [3,2] - Prud: [5,2]
3. - - Posuv FAZA PF: [3,3] - Prikon: [5,3]
4. - - Zadajte PRIKON: [3,4] - Jalovy Prikon: [5,4]
5. - - - - Zdanlivy Prikon: [5,5]
6. - - - - Power Factor: [5,6]
7. - - - - Usporena Spotr.: [5,7]
8. - - - - Cas od Zapnutia: [5,8]
9. - - - - Pricina ReStart: [5,9]
10. - - - - Odbocka Autotraf: [5,10]

Maticové usporiadanie obslužného MENU nám zjednodušuje ovládanie, kde vo vodorovnom smere si vyberáme jedno z piatich MENU, prirodzene stláčaním šipiek doprava alebo doľava diaľkového infra-ovládača. V každom MENU sa môžeme pohybovať po príslušnom počte až desiatich položiek podMENU a to stláčaním šipiek nahor alebo nadol diaľkového infra-ovládača. Tieto 4 tlačidla (šípky doprava, doľava, nahor, nadol) sa ďalej budú nazývať navigačné tlačidla. Pohyb po jednotlivých položkách MENU a podMENU sa deje cyklický. To znamená, ak sa dostaneme na poslednú príslušnú položku (MENU alebo podMENU), následným stlačením toho istého tlačidla sa dostaneme na prvú príslušnú položku. Naopak, ak sa dostaneme na prvú príslušnú položku (MENU alebo podMENU), následným stlačením toho istého tlačidla sa dostaneme na poslednú príslušnú položku. Ak sme v obslužnom MENU a potrebujeme urýchlene z neho vyjsť, tlačidlom ESC sa kedykoľvek dostaneme do zobrazovacieho MÓDU zariadenia. Na displeji sa zobrazí údaj podľa obrázku 15.

Personálne identifikačné číslo PIN:

Pri akomkoľvek ovládaní zariadenia pomocou diaľkového infra-ovládača, musíme zadať najskôr personálne identifikačné číslo (ďalej len PIN). Stlačením tlačidla SELECT sa na displeji zariadenia zobrazí na obrázku 11:

Okno 17

Teraz môžeme zadávať štvormiestný číslicový kód PIN číselnými tlačidlami infra-ovládača 09. Pri zadávaní jednotlivých znakov kódu PIN sa budú na príslušných pozíciách displeja zobrazovať hviezdičky „****“. Po zadaní štvrtého čísla kódu PIN, stlačíme potvrdzovacie tlačidlo OK. Po potvrdení správneho kódu PIN sa dostaneme do MENU. Poznámka 2: Pri zadávaní kódu PIN je nastavený 15 sekundový časovač, do kedy môžeme potvrdiť správny kód PIN a vstúpiť do MENU. Po uplynutí 15 sekundovej nečinnosti sa zariadenie dostane naspäť do zobrazovacieho módu zariadenia. Poznámka 3: Pri nesprávne zadanom kódu PIN musíme znova začať zadávanie stlačením tlačidla SELECT. Prednastavený kód PIN od výrobcu je: „1234“, tento si môžeme ľubovoľne zmeniť v položke obslužného MENU [4,1]. V prípade UpGrade firmweru, kedy sa vymaže celá pamäť, je kód PIN „9999“. Prednastavený tzv. servisný kód PIN od výrobcu je: „1991“, tento sa nemôže zmeniť je nastavený „nastálo“ v pamäti pre prípad straty alebo zabudnutia kódu PIN.

Vstup do MENU:

Pri správne zadanom kóde PIN sa dostaneme do MENU, na displeji zariadenia sa zobrazí - zobrazovaný údaj pri správne zadanom kóde PIN na obrázku 12:

Okno 18

Alebo pri správne zadanom servisnom kóde PIN sa dostaneme do stavu, kedy následným stlačením tlačidla MENU sa môžeme dostať do MENU, na displeji zariadenia sa zobrazí - zobrazovaný údaj pri správne zadanom servisnom kóde PIN na obrazku 13:

Okno 19

Menu servis [1,0]:

Stlačením tlačidla MENU sa dostaneme do obslužného MENU na displeji zariadenia sa zobrazí - zobrazovaný údaj po správne zadanom kóde PIN a následnom stlačení tlačidla MENU, položka MENU Servis [1,0]. Od tohto okamžiku nastavený 30 sekundový časovač, do stlačenia ďalšieho tlačidla. Po uplynutí 30 sekúndovej nečinnosti sa zariadenie dostane naspäť do zobrazovacieho módu pri poznámke 4.

Okno 20

Dostali sme sa do prvej položky MENU Servis [1,0]. Od tohto okamžiku môžeme sa pohybovať po položkách MENU stlačením navigačného tlačidla šípka doprava, tým sa nám zvýši položka MENU o jedničku, alebo stlačením navigačného tlačidla šípka doľava, ktoré nám zníži položku MENU o jedničku. V jednotlivých položkách MENU sa môžeme pohybovať po položkách podMENU stlačením navigačného tlačidla šípka nahor, tým sa nám zvýši položka podMENU o jedničku, alebo stlačením navigačného tlačidla šípka nadol, ktoré nám zníži položku podMENU o jedničku.

Kedykoľvek stlačením tlačidla ESC, môžeme vyjsť z MENU do zobrazovacieho MÓDU. Na displeji sa po dobu dvoch sekúnd zobrazí - zobrazovaný údaj pri stlačení tlačidla ESC v MENU na ovrázku 15:

Okno 21

podMENU premostenie [1,1]:

Stlačením tlačidla šípka nahor, alebo šípka nadol, sa dostaneme v servisnom MENU do podMENU Premostenie [1,1], na displeji zariadenia sa zobrazí - Zobrazovaný údaj v MENU Servis, podMENU Premostenie [1,1] na obrázku 16:

Okno 22

Stlačením tlačidla OK sa zariadenie dostane do servisného MÓDU, na displeji zariadenia sa po dobu dvoch sekúnd zobrazí - Zobrazovaný údaj po potvrdení premostenia na obrázku 17:

Okno 23

Poznámka 5: Servisné premostenie odporúčame vykonať pred kalibráciou hodnôt napätia ([3,1]) a prúdu ([3,2]) a pred nastavením fázového posuvu meracieho prúdového transformátora (kapitola 7).

podMENU reštart [1,2]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU Servis do podMENU ReŠtart [1,2] na displeji zariadenia sa zobrazí - Zobrazovaný údaj v MENU Servis, podMENU ReŠtart [1,2] na obrázku 16:

Okno 24

Stlačením tlačidla OK sa zariadenie dostane do servisného MÓDU, na displeji zariadenia sa po dobu dvoch sekúnd zobrazí - zobrazovaný údaj položka MENU Nastavenia [2,0] na obrázku 17:

Okno 25

Zariadenie sa reštartuje, bez odpojenia napájacieho napätia, na displeji sa zobrazí správa podľa obrázku 10. Poznámka 5: Servisné premostenie odporúčame vykonať pred kalibráciou hodnôt napätia ([3,1]) a prúdu ([3,2]) a pred nastavením fázového posuvu ([3,3]) meracieho prúdového transformátora (kapitola 8).

Menu nastavenia [2,0]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka doprava aleb1o doľava)sa dostaneme do MENU Nastavenia [2,0] na displeji zariadenia sa zobrazí - zobrazovaný údaj položka MENU Nastavenia [2,0] na obrázku 18:

Okno 26

podMENU zobrazovací mód [2,1]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU Nastavenia do podMENU Zariadenia [2,1] na displeji zariadenia sa zobrazí jeden z nasledujúcich údajov - zobrazovaný údaj v podMENU Zariadenia [2,1] na obrázku 19:

Okno 27

Okno 28

Tu si môžeme zmodifikovať typ osvetľovacích zariadení na aké zariadenie - šetrič energie nastaví konfiguračné parametre a to číselnými tlačidlami 0 alebo 1. Ak sa na displeji zobrazuje typ zariadenia Žiarivka, stlačením tlačidla 1 zmodifikujeme konfiguráciu na typ svetelných zariadení Výbojka a naopak pri zobrazení typu zariadenia Výbojka stlačením tlačidla 0 zmodifikujeme konfiguráciu na typ svetelných zariadení Žiarivka. Podľa stlačeného tlačidla, na displeji zariadenia sa zobrazí jeden z nasledujúcich údajov - Zobrazovaný údaj v podMENU Zariadenia [2,1], po modifikácií na obrázku 20:

Okno 29

Okno 30

Následne stlačením tlačidla OK si môžeme potvrdiť zmodifikovaný typ osvetľovacích zariadení. Na displeji zariadenia sa zobrazí jeden z nasledujúcich údajov - Zobrazovaný údaj v podMENU Zariadenia [2,1], po potvrdení zmodifikovaného typu zariadení na obrázku 21:

Okno 31

Okno 32

Zmodifikovaný parameter sa zapíše do pamäte, ale aktívny typ osvetľovacích zariadení sa prejaví až po nasledujúcom Reštarte zariadenia (Reštart prevedieme napríklad takto: zariadenie odpojíme od napájania a spätne pripojíme). Prislúchajúce parametre pre jednotlivé typy osvetľovacích zariadení sú v nasledujúcej tabuľke - parametre zariadenia – šetrič energie pre príslušné typy osvetľovacích zariadení v tabuľke 4:

PARAMETRE ŽIARIVKA VÝBOJKA
Čas ohrevu od Reštartu po zapnutie 1. odbočky autotransformátora 90 sekúnd 360 sekúnd
Čas od zapnutia 1. odbočky po zapnutie 2. odbočky autotransformátora 30 sekúnd 120 sekúnd
Prírastok prúdu osvetľovacích zariadení, ktorý vyvolá Reštart zariadenia 1,5 Ampérov 2,5 Ampérov

podMENU zobrazovací mód [2,2]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU Nastavenia do podMENU Zobrazovací MOD [2,2] na displeji zariadenia sa zobrazí jeden z nasledujúcich údajov - Zobrazovaný údaj v podMENU Zobrazovací MOD [2,2] na obrázku 22:

Okno 33

Okno 34

Tu si môžeme zmodifikovať typ zobrazovaných údajov, ktoré sa budú zobrazovať v ekonomickom móde a to číselnými tlačidlami 0 alebo 1. Ak sa na displeji zobrazuje typ údaja kWh, stlačením tlačidla 1 zmodifikujeme konfiguráciu na typ údaja Percenta a naopak pri zobrazení typu údaja Percenta stlačením tlačidla 0 zmodifikujeme typ údaja na kWh. Podľa stlačeného tlačidla, na displeji zariadenia sa zobrazí jeden z nasledujúcich údajov - zobrazovaný údaj v podMENU Zobrazovací MOD [2,2], po modifikáci na obrázku 23:

Okno 35

Okno 36

Následne stlačením tlačidla OK si môžeme potvrdiť zmodifikovaný typ zobrazovaných údajov. Na displeji zariadenia sa zobrazí jeden z nasledujúcich údajov - Zobrazovaný údaj v podMENU Zobrazovací MOD [2,2], po potvrdení zmodifikovaného zariadenia na obrázku 24:

Okno 37

Okno 38

Menu kalibrácia [3,0]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka doprava alebo doľava)sa dostaneme do MENU Kalibrácia [3,0] na displeji zariadenia sa zobrazí - Zobrazovaný údaj v položke MENU Kalibrácia [3,0]. V tomto MENU si môžeme skalibrovať merané veličiny. Postup pri kalibrácii bude popísaný ďalej (kapitola 8). na obrázku 25:

Okno 39

podMENU zadajte napätie [3,1]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU Kalibrácia do podMENU Zadajte NAPATIE [3,1] na displeji zariadenia sa zobrazí - Zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte NAPATIE [3,1] na obrázku 26:

Okno 40

Zadávanie parametra napätie v tomto podMENU odporúčame vykonať v servisnom MÓDE (nastavenie buď v obslužnom MENU [1,0], alebo stlačením mikrospínača). Použijeme referenčný kalibračný merací prístroj prúdové kliešte PROVA 21. Zobrazovaná hodnota napätia (podľa obrázku 23) je hodnota, ktorú meria zariadenie. Ak je táto hodnota totožná s hodnotou napätia, ktorú zobrazuje kalibračný merací prístroj, prípadne odchýlka je menšia ako 1V, potom kalibráciu napätia nemusíme prevádzať. V opačnom prípade zadáme číselnými tlačidlami 09, tlačidlom desatinná čiarka „.“ alebo prípadne tlačidlom prázdny znak „„ hodnotu, ktorú zobrazuje kalibračný merací prístroj. Následne zadanú hodnotu môžeme potvrdiť tlačidlom OK. Zobrazí sa nasledujúci údaj - Zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte NAPATIE [3,1] po potvrdení zadaného údajaNapätie 237,3V je hodnota, ktorú sme zadali vyčítanú z kalibračného meracieho prístroja. Zariadenie si samo prepočíta kalibračný koeficient a naďalej bude merať a zobrazovať hodnotu korelujúcu so zadanou hodnotou napätia na obrázku 27:

Okno 41

podMENU zadajte prúd [3,2]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU Kalibrácia do podMENU Zadajte PRUD [3,2] na displeji zariadenia sa zobrazí - Zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte PRUD [3,2] na obrázku 28:

Okno 42

Zadávanie parametra prúd v tomto podMENU odporúčame vykonať v servisnom MÓDE (nastavenie buď v obslužnom MENU [1,0], alebo stlačením mikrospínača). Zobrazovaná hodnota prúdu (podľa obrázku 25) je hodnota, ktorú meria zariadenie. Ak je táto hodnota totožná s hodnotou prúdu, ktorú zobrazuje kalibračný merací prístroj, prípadne odchýlka je menšia ako 0,1A, potom kalibráciu prúdu nemusíme prevádzať. V opačnom prípade zadáme číselnými tlačidlami 09, tlačidlom desatinná čiarka „.“ alebo prípadne tlačidlom prázdny znak „„ hodnotu, ktorú zobrazuje kalibračný merací prístroj. Následne zadanú hodnotu môžeme potvrdiť tlačidlom OK. Zobrazí sa nasledujúci údaj - zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte PRUD [3,2] po potvrdení zadaného údaja na obrázku 29:

Okno 43

Prúd 6,081A je hodnota, ktorú sme zadali vyčítanú z kalibračného meracieho prístroja. Zariadenie si samo prepočíta kalibračný koeficient a naďalej bude merať a zobrazovať hodnotu korelujúcu so zadanou hodnotou prúdu.

podMENU posuv fáza PF [3,3]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU Kalibrácia do podMENU Posuv FAZA PF: [3,3] na displeji zariadenia sa zobrazí nasledujúci údaj - zobrazovaný údaj v podMENU posuv FAZA PF: [3,3] na obrázku 30:

Okno 44

Tu si môžeme zmodifikovať hodnotu posunu fáze (asi o 7,5°) meracieho prúdového transformátora a to zmenou hodnoty „50000“ v rozsahu celého čísla 0 až 65536, číselnými tlačidlami diaľkového infra-ovládača. Princíp spočíva v tom, že zosynchronizujeme rovnaký moment merania vzorky napätia a prúdu. Ďalší údaj 0.462 je hodnota učinníku (power factor) a je iba informatívna. Túto kalibráciu je vhodné previesť, keď hodnota PF je čo najnížšia (aspoň pod hodnotu 0,6), vtedy môžeme viac úspešnejšie skalibrovať posuv fáze aproximačnou metódou. Aproximačná metóda spočíva v tom, že sa čo najpresnejšie pokúsime priblížiť hodnotu zobrazovaného príkonu zariadenia so zobrazovanou hodnotou príkonu kalibračného meracieho prístroja. Doporučujeme postupovať v zmenách po „1000“, a to znížovaním hodnoty (49000, 48000...), ak chceme zobrazovanú hodnotu príkonu zariadenia zvýšiť a naopak zvyšovaním hodnoty ak chceme zobrazovanú hodnotu príkonu zariadenia znížiť. Po každom aproximačnom kroku vyskočíme z MENU, pre istotu deaktivujeme ovládanie diaľkovým infra-ovládačom, necháme zariadenie asi 30 sekúnd, aby sa merané veličiny ustabilizovali. Pri použití záťaže napríklad 2 kusy metalhalogenidových výbojok 1000W postačuje, ak aproximovaná hodnota bude s presnosťou ± 10W.

podMENU zadajte príkon [3,3]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU Kalibrácia do podMENU Zadajte PRIKON [3,3]. Tu poznamenávame, ak zariadenie nie je v úspornom režime a to až pri 2. odbočke autotransformátora, potom nie je možné kalibrovať hodnotu príkonu. V tomto prípade na displeji zariadenia sa zobrazí nasledujúci údaj - Zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte PRIKON [3,3], ak zariadenie nie je v úspornom režime na obrázku 31:

Okno 45

V prípade ak je prepnutá 2. odbočka transformátora, môžeme skalibrovať hodnotu príkonu pri druhej odbočke autotransformátora, na displeji zariadenia sa zobrazí -Zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte PRIKON [3,3] na obrázku 32:

Okno 46

Zadávanie parametra príkon v tomto podMENU odporúčame kalibrovať pri 80 až 90 percentnej záťaži zariadenia, teda pre zariadenie - šetrič energie PSU Saver 2.4 D použiť napríklad 2 kusy metalhalogenidových výbojok 1000W. Zobrazovaná hodnota príkonu (podľa obrázku 28) je hodnota, ktorú meria zariadenie. Ak je táto hodnota totožná s hodnotou príkon, ktorú zobrazuje kalibračný merací prístroj, prípadne odchýlka je menšia ako 20W, potom kalibráciu príkonu nemusíme prevádzať. V opačnom prípade zadáme číselnými tlačidlami 09, tlačidlom desatinná čiarka „.“ alebo prípadne tlačidlom prázdny znak „„ hodnotu, ktorú zobrazuje kalibračný merací prístroj. Následne zadanú hodnotu môžeme potvrdiť tlačidlom OK. Zobrazí sa nasledujúci údaj - zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte PRIKON [3,3] po potvrdení zadaného údaja na obrázku 33:

Okno 47

Príkon 1547W je hodnota, ktorú sme zadali vyčítanú z kalibračného meracieho prístroja. Zariadenie si samo prepočíta kalibračný koeficient a naďalej bude merať a zobrazovať hodnotu korelujúcu so zadanou hodnotou príkonu.

Menu zmena [4,0]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka doprava alebo doľava)sa dostaneme do MENU zmena PIN [4,0] na displeji zariadenia sa zobrazí -Zobrazovaný údaj v položke MENU zmena PIN [4,0] na obrázku 34:

Okno 48

PodMenu zadajte PIN [4,1]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU zmena PIN do podMENU Zadajte PIN [4,1] na displeji zariadenia sa zobrazí - Zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte PIN [4,1] na obrázku 35:

Okno 49

Zobrazovaná hodnota kódu PIN (podľa obrázku 31) je aktuálna hodnota kódu PIN. Tu si môžeme zadať nový kód PIN číselnými tlačidlami 09. Následne zadanú hodnotu môžeme potvrdiť tlačidlom OK. Zobrazí sa nasledujúci údaj - zobrazovaný údaj v podMENU Zadajte PIN [4,1] po potvrdení. Aktuálny kód PIN sa zapíše do pamäte. Pri následnom vstupe do obslužného MENU už musíme zadať nový kód PIN na obrázku 36:

Okno 50

Stavy SE [5,0]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka doprava alebo doľava)sa dostaneme do MENU stavy SE [5,0] na displeji zariadenia sa zobrazí - zobrazovaný údaj v položke MENU stavy SE [5,0] na obrázku 37:

Okno 51

Záznam podMENU stavy SE [5,1] [5,10]:

Stlačením navigačných tlačidiel (šípka nahor alebo nadol) sa dostaneme v MENU stavy PIN do jednotlivých podMENU [5,1] až [5,10]. Tu si prehliadame hodnoty nameraných veličín a stavy zariadenia. Na displeji zariadenia sa zobrazujú údaje podľa nasledujúcej tabuľky - zobrazenie stavov na displeji zariadenia v MENU [5,0] v tabuľke 5:

MENU [5,0] ZOBRAZOVAČ POPIS
podMENU [5,1] Okno 52 Napätie na zaťaží
podMENU [5,2] Okno 53 Prúd zaťažou
podMENU [5,3] Okno 54 Činný príkon na zaťaží
podMENU [5,4] Okno 55 Jalový príkon na zaťaží
podMENU [5,5] Okno 56 Celkový (zdanlivý) príkon na zaťaží
podMENU [5,6] Okno 57 Učinník (power factor)
podMENU [5,7] Okno 58 Usporená kumulatívna spotreba elektrickej energie
podMENU [5,8] Okno 59 Čas od zapnutia zariadenia
podMENU [5,9] Okno 60 Príčina reštartu zariadenia
podMENU [5,10] Okno 61 Odbočka autotransformátora

V podMENU [5,2] a [5,3], ak nie je pripojená zaťaž, zobrazuje sa nasledujúci údaj - zobrazovaný údaj v podMENU [5,2] a [5,3] bez zapojenej záťaže na obrázku 38:

Okno 62

Okno 63

Postup kalibrácie zariadenia:

Kalibračný merací prístroj a zariadenie – šetrič energie zapojíme podľa schémy 1.

Kalibrujeme postupne nasledovné 4 hodnoty:

 • Napätie.
 • Prúd.
 • Fázový posuv.
 • Príkon.

Použijeme kalibračný merací prístroj typu PROVA 21, kde využijeme meranie hodnoty napätie typu true RMS, prúdu typu true RMS a činný príkon. Z dôvodu, aby sme nemuseli prekalibrovať niektoré hodnoty po ukončení kalibrácie, odporúčame dodržať nasledovnú postupnosť krokov kalibrácie:

 1. Zapojíme zaťaž, svetelné výbojové zdroje o veľkosti 80% až 90% kapacity zariadenia. Pre zariadenie - šetrič energie PSU Saver 2.4 D môžeme použiť napríklad 2 kusy metalhalogenidových výbojok 1000W.
 2. Zariadenie uvedieme do servisného MÓDU (nastavenie buď v obslužnom MENU [1,0], alebo stlačením mikrospínača).
 3. Pomocou obslužného MENU [3,1] skalibrujeme napätie podľa kapitoly 8.5.1.
 4. Pomocou obslužného MENU [3,2] skalibrujeme prúd podľa kapitoly 8.5.2.
 5. Pomocou obslužného MENU [3,3 skalibrujeme posuv FAZE podľa kapitoly 8.5.2.
 6. Zariadenie reštartujeme alebo odpojíme od napájacieho napätia a znova pripojime.
 7. Počkáme pokiaľ sa zariadenie nedostane do prevádzkového úsporného MÓDU. Uistíme sa či zopla aj 2. odbočka transformátora, napríklad aj tým, že nasledujúci krok je možné vykonať iba pri zapnutej 2. odbočke.
 8. Pomocou obslužného MENU [3,4] skalibrujeme príkon podľa kapitoly 6.5.3.

Schéma zapojenia

Schéma 1:

Schéma meracieho zapojenia.

Terminálový vstup zariadenia:

Zariadenie je vybavené sériovým rozhraním RS 485, cez ktoré približne každú sekundu vysiela hodnoty nameraných veličín a stavy zariadenia. Tieto údaje sa nevysielajú pri manipulácií s diaľkovým infra-ovládačom a približne 15 sekúnd po reštarte zariadenia.

Formát dát sériové rozhranie:

NÁZOV PARAMETER
BD rate (prenosová rýchlosť) 38 400 BD
Formát Byte 8N0 (8 data bits, bez parity)
Počet Byte 96
Typ dát ASCII (8-bits), Dátový reťazec

Príklady správy:

Pri použití dátového terminálu (napr. PC), nastavením podľa tabuľky 6.

Zosnímame nasledujúci príklad správy:

 • 0:01:41.
 • U = 230.6V.
 • I = 1.732A.
 • P = 149.4W.
 • P_Jal = 370.6VAr.
 • P_Celk = 399.6VA.
 • PF = 0.373.
 • ByPass 230V.

Technická špecifikácia zariadenia:

NÁZOV PARAMETER
Napájanie 230VAC
Tolerancia sieť. napätia -10% +6%
Pracovná teplota okolia -10°C až +40°C
Úroveň krytia IP 56
Pracovná vlhkosť okolia max. 90%

Video prezentácia:

Najpozerateľnejšie