Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Spoľahlivosť elektronických zariadení

Spoľahlivosť elektronických zariadení nazývame pravdepodobnosť, že elektronické zariadenie uspokojivo pracuje pod špecifikovanými technickými podmienkami po určitú časovú periódu. Spoľahlivosť vyjadrujeme číslom v rozsahu 0 až 1. Poruchovosť elektronického zariadenia je opačný význam spoľahlivosti. Najlepšie ju vyjadruje stredná doba medzi poruchami MTBF. Matematický je to obrátená hodnota intenzity porúch MTBF = 1 / λ. Poruchy elektronických zariadení majú v závislosti od času exponenciálnu distribúciu. Teda MTBF určuje dobu v hodinách kedy je 63% pravdepodobnosť poruchy elektronického zariadenia. Tento parameter udávajú poprední výrobcovia komponentov, ktoré tvoria elektronické zariadenie. Radovo sa pohybuje v 100 000 hodinách až v 10-kach miliónov hodín.

Technická životnosť intenzita porúch λ je po určitú relatívne dlhú dobu konštantná, na pomerne nízkej úrovni. Túto dobu nazývame technická životnosť elektronického zariadenia - UsefulLife. Z obrázka je vidieť pomerne vysoká poruchovosť elektronických zariadení kde na začiatku technickej životnosti analogický pôrodná úmrtnosť. Tieto poruchy majú ostať u serióznych výrobcov pri procese zahorovania elektronických zariadení. Kalkulovaná technická životnosť elektronických zariadení DesignLifetime sa odvádza zo spoľahlivosti použitých komponentov a pracovných podmienok v akých sa zariadenie prevádzkuje. Keďže spoľahlivosť komponentov a celého zariadenia úzko súvisí so štatistický náhodnými fyzikálnymi udalosťami pri elektronických zariadeniach ako extrémne prudké zmeny teplôt, prepätia v sieťovom rozvode, elektrostatické výboje vplyvom počasia, extrémna vlhkosť, nekonvenčné radiačné žiarenie alebo poruchy elektromagnetického vlnenia.

Kalkulovaná technická životnosť je dostatočne presne prediktívna pri dodržaní technických špecifikácií všetkých komponentov zariadenia, ako aj zariadenia samotného a taktiež pri dodržaní pracovných podmienok pri prevádzke zariadenia. Takto popísaná technická životnosť elektronického zariadenia platí pri 100% návrhu a výpočtu všetkých technických aspektov zariadenia. Správne navrhnutý tepelný manažment, aspoň 20% rezerva napäťových a prúdových hraníc komponentov. Pri vysokofrekvenčných spínacích zapojeniach, správny návrh plošného spoja zásada dU / dt - plochy vodivých ciest a zásada dI / dt - hrúbky a dĺžky vodivých spojov. Technická životnosť elektronických zariadení sa pohybuje v rozsahu 10 000 hodín až 100 000 hodín.

Najpozerateľnejšie