Logo

WEBOVÉ PREZENTÁCIE
weby, eshopy, poradenstvo, joomla, phoca cart
(Čas čítania: 3 - 6 minút)
HTTP chyby

Stavový kód HTTP je súčasť hlavičky odpovede servera na klientsku požiadavku. Stavový kód upresňuje, ako bola odpoveď serverom spracovaná či bola požiadavka vybavená kladne, záporne, alebo došlo k chybe. Ďalej je na klientovi, aby kód stavu odpovede interpretoval a následne podnikol patričné ​​kroky. Server nedokázal spracovať validnú požiadavku. Stavové kódy začínajúce číslicou 5 indikujú prípady, keď server zaznamenal chybu, alebo nie je schopný spracovať požiadavku. Pri odpovedi na požiadavku HEAD by server mal priložiť upresnenie chyby a či je tento stav prechodný alebo trvalý. Následne by mala byť táto informácia zobrazená používateľovi, jeho prehliadačom.

Informačné:

 • 100 Continue: server dostal hlavičku požiadavky a čaká na klienta, aby odoslal telo správy napr. POST dáta.
 • 101 Switching protocol: je odoslaná ako potvrdenie, keď klient požiada server o zmenu komunikačného protokolu.
 • 102 Processing: požiadavka WebDAV môže obsahovať množstvo pod-požiadaviek, ktoré môžu spôsobiť dlhšie vykonávanie požiadavky. Požiadavka bola prijatá na spracovanie, ale odpoveď ešte nie je dostupná. Predíde sa tak tomu, aby klient začal považovať kvôli oneskoreniu požiadavky za stratenú a zbytočne ju opakoval.

Úspešné:

 • 200 OK: štandardná odpoveď pre úspešnú HTTP požiadavku. Odpoveď bude závisieť od použitej metódy. V prípade použitia metódy GET bude odpoveď obsahovať entitu zodpovedajúcu požadovanému zdroju. V prípade POST metódy bude obsahovať entitu opisujúcu alebo obsahujúcu výsledok akcie.
 • 201 Created: výsledkom odpovede je vytvorenie nového zdroja identifikovateľného podľa URI.
 • 202 Accepted: požiadavka bola prijatá na spracovanie, ale ešte nebola dokončená.
 • 203 Non-Authoritative Information: server spracoval požiadavku kladne, ale návratová informácia pochádza z iného zdroja.
 • 204 No ContentServer: úspešne spracoval požiadavku, ale nevracia žiadny obsah.
 • 205 Reset Content: server úspešne spracoval požiadavku, ale nevracia žiadnu odpoveď a hovorí klientovi, že smie obnoviť pôvodný obsah dokumentu.
 • 206 Partial Content: server doručil iba časť zdroja a to vďaka hlavičke range, ktorú klient odoslal. Hlavičku range používajú nástroje ako wget pre opätovné spojenie prerušených sťahovaní alebo rozdelenie sťahovaní do viacerých prúdov.
 • 207 Multi-Status: v tele odpovede je XML dokument obsahujúci viac oddelených kódov odpovedí, ktoré závisia na pod požiadavkách.

Presmerovanie:

 • 300 Multiple Choices: požadovaný dokument je dostupný na viacerých miestach, a požaduje, aby ho klient špecifikoval v nasledujúcej požiadavke.
 • 301 Moved Permanently: tento a všetky budúce požiadavky by mali byť smerované na dané URI. Odporúča sa pri presmerovaniach, ktoré sú definitívne.
 • 302 Found: najviac používaný pre presmerovanie. Moderné prehliadače implementujú kód 302 funkcionalitou 303. Kód 302 je tiež dočasným presmerovaním stránky, používa sa pri zmenách na webovej stránke alebo obsahu, ktorý je momentálne nedostupný a bude dostupným v budúcnosti.
 • 303 See Other: odpoveď na požiadavku môže byť nájdená na inom URI pomocou metódy GET.
 • 304 Not Modified: Indikuje, že od poslednej požiadavky sa zdrojový dokument nezmenil. Odpoveď s týmto kódom nesmie obsahovať telo.
 • 305 Use Proxy: bezpečnostný mechanizmus. Server prostredníctvom kódu 305 klientovi hovorí, že požiadavku musí odoslať znova pomocou proxy serveru uvedeného v URL.
 • 306 Switch Proxy: je rezervovaný, ale nepoužíva sa.
 • 307 Temporary Redirect: stránka bola dočasne presunutá na iné miesto.
 • 308 Permanent Redirect: stránka bola permanentne presunutá na iné miesto.

Chyba klienta:

 • 400 Bad Request: požiadavka nemôže byť vykonaná, pretože bola syntakticky nesprávne zapísaná.
 • 401 Unauthorized: používaný tam, kde je vyžadovaná autorizácia, ale zatiaľ nebola vykonaná.
 • 402 Payment Required: rezervovaný pre budúce účely.
 • 403 Forbidden: požiadavka bola legálna, ale server odmietol odpovedať. Na rozdiel od 401 Unauthorized response tu autorizácia nehrá žiadnu úlohu.
 • 404 Not Found: požadovaný dokument nebol nájdený, ale v budúcnosti môže byť dostupný.
 • 405 Method Not Allowed: požiadavka bola zavolaná na zdroj metódou, ktorú nepodporuje. Napríklad ide o formulár, ktorý odosiela dáta metódou POST, ale niekto sa ho namiesto toho pokúsi odoslať metódou GET.
 • 406 Not Acceptable: server dokáže generovať iba odpoveď, ktorá nie je klientom podporovaná.
 • 407 Proxy Authentication Required: pred vykonaním požiadavky je nutné, aby bola táto požiadavka autentizovaná proxy serverom.
 • 408 Request Timeout: vypršal čas vyhradený na spracovanie požiadavky.
 • 409 Conflict: indikuje, že požiadavka nemôže byť spracovaná vzhľadom na vzniku konfliktu.
 • 410 Gone: hovorí, že daná stránka už nie je naďalej dostupná.
 • 411 Length Required: klient v požiadavke nešpecifikuje vyžadovanú dĺžku obsahu – nie je definovaná hlavička Content-Length.
 • 412 Precondition Failed: prednastavená podmienka v požiadavke bola serverom vyhodnotená ako chybná.
 • 413 Request Entity Too Large: server neakceptoval požiadavku, pretože požadované množstvo je príliš veľké.
 • 414 Request-URI Too Long: URI požiadavka je príliš dlhá.
 • 415 Unsupported Media Type: Požiadavka obsahuje serverom nepodporovaný typ média, a preto nebola vykonaná.
 • 416 Requested Range Not Satisfiable: klient žiada časť súboru, ale server nemôže túto časť zaistiť. Môže sa objaviť, ak je v požiadavke vyplnená hlavička Range s rozsahom nevyhovujúcim súboru.
 • 417 Expectation Failed: server nemôže dosiahnuť predpoklad v hlavičke Expect.
 • 418 Im a teapot kanvica na čaj: definovaný v roku 1998 ako Aprílový žartík.
 • 422 Unprocessable Entity WebDAV: požiadavka je syntakticky správna, ale kvôli sémantickým chybám ju nie je možné splniť.
 • 423 Locked WebDAV RFC 4918 požadovaný zdroj je uzamknutý.
 • 424 Failed Dependency WebDAV: táto požiadavka skončila neúspechom, vzhľadom na neúspešnú predchádzajúcu požiadavku.
 • 425 Unordered Collection:
 • 426 Upgrade Required: klient by mal použiť iný protokol ako TLS/1.0.
 • 428 Precondition Required: klient nesplnil nejakú podmienku, napr. zdroj/obsah na serveri bol aktualizovaný iným klientom.
 • 429 Too Many Requests: klient odoslal nadlimitný počet požiadaviek môže opäť skúsiť až Retry-After čase.
 • 431 Request Header Fields Too Large: klient odoslal príliš veľkú hlavičku požiadavky.
 • 449 Retry With: rozšírenie protokolu od spoločnosti Microsoft. Po vykonaní patričnej akcie, môže byť požiadavka opakovaná.
 • 450 Blocked by Windows Parental Controls: ďalšie rozšírenie protokolu od spoločnosti Microsoft. Táto chyba je vrátená, keď je spustený nástroj Windows Parental Controls a je zablokovaný prístup k určitej stránke.
 • 451 Unavailable For Legal Reasons: nedostupné z právnych dôvodov. Číslo kódu bolo zvolené ako referencia na knihu Fahrenheit 451.
 • 499 Client Closed Request: rozšírenie od Nginx. Kód je určený pre zaznamenávanie v prípade, že klient ukončil spojenie počas spracovávania požiadavky serverom.

Chyba servera:

 • 500 Internal Server Error: všeobecné chybové hlásenie. Pri spracovávaní požiadavky došlo k bližšie nešpecifikovanej chybe.
 • 501 Not Implemented: nebola rozpoznaná metóda požiadavky, alebo server túto metódu neovláda.
 • 502 Bad Gateway: túto správu zasiela proxy server klientovi, keď od servera dostal chybovú správu.
 • 503 Service Unavailable: služba je dočasne nedostupná. Môže byť spôsobená preťažením serveru alebo z dôvodu údržby.
 • 504 Gateway Timeout: túto správu zasiela proxy server klientovi v prípade, že nedostal od cieľového servera odpoveď v danom čase dostal od neho 408: Request Timeout.
 • 505 HTTP Version Not Supported: server nepodporuje verziu protokolu HTTP použitú v žiadosti.
 • 506 Variant Also Negotiates:
 • 507 Insufficient Storage WebDAV:
 • 509 Bandwidth Limit Exceeded Apache bw/limited extension: nie je špecifikovaný v RFC.
 • 510 Not Extended: na spracovanie požiadavky sú potrebné ďalšie rozšírenia.
 • 511 Network Authentication Required: odpoveď kedy je nutné vykonať autentifikáciu prístupu k sieti napríklad prístup na free wifi.

Najpozerateľnejšie