Logo

WEBOVÉ PREZENTÁCIE
weby, eshopy, poradenstvo, joomla, phoca cart
(Čas čítania: 2 - 4 minút)
Odborné výrazy

Informatický slovník obsahuje webové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti webových a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie webových pojmov.

 • API: Application programming interface - rozhranie pre programovanie aplikácií - zbierka funkcií a tried ale aj iných programov, ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. [API] funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania.
 • CSS: Cascading Style Sheets - kaskádové štýly - všeobecné rozšírenie [XHTML]. Konzorcium [W3C] označuje [CSS] ako jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov.
 • DHTML: Dynamic HTML - je označenie pre súbor technológií na vývoj webových stránok. Dynamické HTML zahŕňa technológie [XHTML] alebo [HTML] so skriptovacím jazykom zväčša JavaScript, ktorý je vykonávaný na strane klienta. Na definovanie vzhľadu je používaná technológia [CSS] a súčasťou [DHTML] je aj [DOM]. Zlúčením týchto metód vývoja webovej stránky vzniká dynamická stránka schopná reagovať na akcie užívateľa bez odosielania údajov na server. Reakciami sa mení štandardný statický obsah na dynamický.
 • DML: Dimensional Markup language - definícia formátu [XML] prispôsobená potrebám rozmerových výsledkov pre diskrétnu výrobu. Účelom je preniesť výsledky medzi aplikáciami, ktoré generujú alebo používajú rozmerové informácie.
 • DOM: Document Object Model - objektový model dokumentu - objektovo orientovaná reprezentácia dokumentu [XML] alebo [HTML]. Dokument môže byť ďalej spracovávaný a výsledok tohto spracovania prezentovaný. V rámci tvorby internetových stránok je [DOM] používaný najmä na dokumenty jazyka [XHTML].
 • DTD: Document Type Definition - definícia typu dokumentu - súbor pravidiel na deklarovanie konkrétneho typu dokumentu napr. dátové záznamy inventára. Označenie sa používa aj pre konkrétne implementácie [DTD], pretože [DTD] sa opisuje v rámci špecifikácií SGML alebo [XML].
 • FTP: foiled twisted pair - tienená krútená dvojlinka - typ kábla, ktorý sa používa na pripojenie počítača k sieti.
 • HTML: HyperText Markup Language - hypertextový značkovací jazyk - určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. [HTML] kladie dôraz skôr na prezentáciu informácií odseky, fonty, písmo, tabuľky atď..
 • HTTP: Hypertextový prenosový protokol - protokol na prenos html dokumentov medzi servermi a klientmi služby [WWW]. Pôsobí ako primárna metóda prepravy informácií na WWW.
 • HTTPS: Hypertext Transfer Protocol - zabezpečený hypertextový prenosový protokol - zabezpečená verzia [HTTP], komunikačného protokolu [WWW].
 • JavaScript: skriptovací programovací jazyk, je používaný najmä pri tvorbe webových stránok.
 • MySQL: slobodný a otvorený viacvláknový, viac užívateľský [SQL] relačný databázový server. Je implementovaný vo viacerých programovacích jazykoch ako [PHP], [C++] či [Perl]. Každá databáza je v [MySQL] tvorená z jednej alebo viacerých tabuliek, ktoré majú riadky a stĺpce. V riadkoch sa rozoznávajú jednotlivé záznamy, stĺpce udávajú dátový typ jednotlivých záznamov, pracuje sa s nimi ako s poľami. Práca s [MySQL] databázou je vykonávaná pomocou dopytov, ktoré sú tvorené programovacím jazykom [SQL].
 • Open source: otvorený zdroj - akákoľvek informácia dostupná verejnosti za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie, open source znamená slobodu prístupu.
 • PHP: Hypertext Preprocessor - populárny open source programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií a pre vývoj dynamických webových stránok.
 • Script: počítačový programovací jazyk pôvodne navrhnutý na uľahčenie operácií v počítači. Program v skriptovacom jazyku sa nazýva skript a je obvykle počas behu interpretovaný interpretom, ale existujú aj kompilátory skriptovacích jazykov.
 • SEO: search engine optimization - optimalizácia pre vyhľadávače - je súbor techník na zlepšenie návštevnosti webstránky z organických neplatených výsledkov vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO zahŕňa analýzu kľúčových slov, linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu.
 • SGML: Standard Generalized Markup Language - metajazyk, v ktorom je možné definovať značkovacie jazyky pre dokumenty. Umožňuje definíciu vlastných podriadených značkovacích jazykov na základe vlastnej definície typu dokumentu [DTD].
 • SSL: Transport Layer Security - protokol, ktorý slúži na šifrovanie dát - na bezpečnú komunikáciu cez internet, hlavne na prehliadanie webu, odosielanie e-mailov, výmenu správ alebo iné prenosy dát.
 • SQL: Structured Query Language - počítačový jazyk na manipuláciu [DML] a definíciu údajov [DDL] - najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia databáz.
 • URI: Uniform Resource Identifier - jednotný identifikátor prostriedku - kompaktný reťazec znakov používaný na identifikáciu alebo pomenovanie zdroja, sú definované v schémach definujúc špecifickú syntax a asociované protokoly.
 • URL: Uniform Resource Locator - univerzálny ukazovateľ na zdroj - ide o adresu webovej stránky.
 • XHTML: Extensible Hypertext Markup Language - rozšíriteľný hypertextový značkovací jazyk - značkovací jazyk podobný [HTML], ale s prísnejšou syntaxou. Zatiaľ čo [HTML] je aplikáciou SGML, veľmi pružného značkovacieho jazyka, [XHTML] je aplikáciou [XML], obmedzenej podmnožiny [SGML].
 • XML: eXtensible Markup Language - rozšíriteľný značkovací jazyk - bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom [W3C] ako pokračovanie jazyka [SGML] a zovšeobecnenie jazyka HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov.
 • W3C: World Wide Web Consortium - konzorcium produkujúce slobodné štandardy - principiálnych technológií tvoriacich základ webu.
 • WWW: World Wide Web - celosvetová sieť - nejedná sa iba o dokumenty, ale aj o rôzne webové aplikácie a pod.
Najpozerateľnejšie