Logo

WEBOVÉ PREZENTÁCIE
weby, eshopy, poradenstvo, joomla, phoca cart
(Čas čítania: 80 - 160 minút)
Zdrojové kódy vybraných aplikácií

Kalkulačka úspor elektrickej energie:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk-sk">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="robots" content="index, follow">
  <meta name="description" content="Kalkulačka na výpočet úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej technológie. Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos.">
  <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
  <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
  <meta property="og:locale" content="sk-sk">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:title" content="Kalkulačka úspor elektrickej energie - PALCO IT, s.r.o.">
  <meta property="og:description" content="Kalkulačka na výpočet úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej technológie. Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos.">
  <meta property="og:url" content="https://kwh.palcoit.eu">
  <meta property="og:site_name" content="PALCO IT, s.r.o.">
  <meta property="og:image" content="https://kwh.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
  <meta property="og:image:secure_url" content="https://kwh.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
  <meta property="og:image:width" content="1920">
  <meta property="og:image:height" content="1080">
  <meta property="og:image:alt" content="Kalkulačka úspor elektrickej energie">
  <meta property="og:image:type" content="image/jpeg">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/images/kwh-palcoit-eu.svg">
  <link rel="alternate icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="/images/kwh-palcoit-eu.ico">
  <link rel="apple-touch-icon" href="/images/apple-touch-icon.png">
  <link href="https://kwh.palcoit.eu" rel="canonical">
  <title>Kalkulačka úspor elektrickej energie - PALCO IT, s.r.o.</title> 

<!--Kaskádové štýly-->
<style>
 table{table-layout:fixed}
 input,select,.vysledky{text-align:center}
 button.active{font-weight:bold}
 .vysvetlivky{overflow-x:scroll;white-space:nowrap}
 ::-webkit-scrollbar{width:10px}
 ::-webkit-scrollbar-track{background:#ffffff}
 ::-webkit-scrollbar-thumb{background:#d1c9cf}
 ::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:#787878}

@media(max-width:700px){
 table,thead,tbody,tr,th,td{display:block}
 thead{clip:rect(0 0 0 0);position:absolute}
 td{margin-left:150px}
 td:before{content:attr(data-label);position:absolute;margin-left:-150px}
 tr:nth-child(2n+1){background-color:#f2f2f2}
 input,select,.vysledky{text-align:left}
}
</style>

/*Kalkulačka úspor elektrickej energie - JSC*/
function JSC(){
 PocetKusovZiarovka=(parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("PocetKusovZiarovka").innerHTML=Format(PocetKusovZiarovka);
 PrevadzkovaDobaZiarovka=(parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("PrevadzkovaDobaZiarovka").innerHTML=Format(PrevadzkovaDobaZiarovka);
 RocnaSpotrebaKwhZiarovka=((parseFloat(PrikonZiarovka.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)*parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value)*parseFloat(PocetDni.value))/parseFloat(document.JSK.PremenaJednotiek.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaKwhZiarovka").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaKwhZiarovka);
 RocnaSpotrebaEurZiarovka=(parseFloat(RocnaSpotrebaKwhZiarovka)*parseFloat(Sadzba.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaEurZiarovka").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaEurZiarovka);
 RocnaSpotrebaKwhLED=((parseFloat(PrikonLED.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)*parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value)*parseFloat(PocetDni.value))/parseFloat(document.JSK.PremenaJednotiek.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaKwhLED").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaKwhLED);
 RocnaSpotrebaEurLED=(parseFloat(RocnaSpotrebaKwhLED)*parseFloat(Sadzba.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaEurLED").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaEurLED);
 RocnaUsporaKwh=(parseFloat(RocnaSpotrebaKwhZiarovka)-parseFloat(RocnaSpotrebaKwhLED)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaUsporaKwh").innerHTML=Format(RocnaUsporaKwh);
 RocnaUsporaEur=(parseFloat(RocnaSpotrebaEurZiarovka)-parseFloat(RocnaSpotrebaEurLED)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaUsporaEur").innerHTML=Format(RocnaUsporaEur);
 NavratnostInvesticie=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)/parseFloat(RocnaUsporaEur)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("NavratnostInvesticie").innerHTML=Format(NavratnostInvesticie);
 ZivotnostRokov=(parseFloat(ZivotnostHodin.value)/(parseFloat(PocetDni.value)*parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value))).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("ZivotnostRokov").innerHTML=Format(ZivotnostRokov);
 UsporaPoDobuZivotnostiKwh=(parseFloat(RocnaUsporaKwh)*parseFloat(ZivotnostRokov)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiKwh").innerHTML=Format(UsporaPoDobuZivotnostiKwh);
 UsporaPoDobuZivotnostiEur=(parseFloat(RocnaUsporaEur)*parseFloat(ZivotnostRokov)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiEur").innerHTML=Format(UsporaPoDobuZivotnostiEur);
 ZiskPoDobuZivotnosti=(parseFloat(UsporaPoDobuZivotnostiEur)-parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("ZiskPoDobuZivotnosti").innerHTML=Format(ZiskPoDobuZivotnosti);
 RocnyVynosInvesticie=(parseFloat(ZiskPoDobuZivotnosti)/parseFloat(ZivotnostRokov)/(parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value))*100).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticie").innerHTML=Format(RocnyVynosInvesticie);
 CenaDiela=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("CenaDiela").innerHTML=Format(CenaDiela);
 ZivotnostHodinCislo=parseFloat(ZivotnostHodin.value).toFixed(0);
 document.getElementById("ZivotnostHodinCislo").innerHTML=Format(ZivotnostHodinCislo);

var PremenaJednotiek=document.getElementById("PremenaJednotiek").value;
 if(PremenaJednotiek==="1000000000"){MwhWhKwhMwhGwh="mWh";}
 else if(PremenaJednotiek==="1000000"){MwhWhKwhMwhGwh="Wh";}
 else if(PremenaJednotiek==="1000"){MwhWhKwhMwhGwh="kWh";}
 else if(PremenaJednotiek==="1"){MwhWhKwhMwhGwh="MWh";}
 else if(PremenaJednotiek==="0,001"){MwhWhKwhMwhGwh="GWh";}
 else{MwhWhKwhMwhGwh="kWh";}
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_1").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_2").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_3").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_4").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
}

/*Kalkulačka na ekonomické vyhodnotenie úspor elektrickej energie - ECO*/
function ECO(){
 Prikon1=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)/parseFloat(JednotkovaCena1.value)/1000).toFixed(2);
 document.getElementById("Prikon1").innerHTML=Format(Prikon1);
 DennaUsporaKwh1=(parseFloat(Prikon1)*parseFloat(PrevadzkaHodin1.value)*(parseFloat(KoeficientUspory1.value)-1)).toFixed(2);
 document.getElementById("DennaUsporaKwh1").innerHTML=Format(DennaUsporaKwh1);
 DennaUsporaEur1=(parseFloat(DennaUsporaKwh1)*parseFloat(Sadzba1.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("DennaUsporaEur1").innerHTML=Format(DennaUsporaEur1);
 ZivotnostRokov1=((parseFloat(ZivotnostHodin1.value)*10)/(parseFloat(PrevadzkaHodin1.value)*365)/10).toFixed(2);
 document.getElementById("ZivotnostRokov1").innerHTML=Format(ZivotnostRokov1);
 NavratnostInvesticieRokov1=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)*10/parseFloat(DennaUsporaEur1)/365/10).toFixed(2);
 document.getElementById("NavratnostInvesticieRokov1").innerHTML=Format(NavratnostInvesticieRokov1);
 ZiskPoDobuZivotnostiEur1=((parseFloat(ZivotnostRokov1)-parseFloat(NavratnostInvesticieRokov1))/parseFloat(NavratnostInvesticieRokov1)*parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("ZiskPoDobuZivotnostiEur1").innerHTML=Format(ZiskPoDobuZivotnostiEur1);
 RocnyVynosInvesticieEur1=((parseFloat(ZiskPoDobuZivotnostiEur1)-parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value))/parseFloat(ZivotnostRokov1)).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticieEur1").innerHTML=Format(RocnyVynosInvesticieEur1);
 RocnyVynosInvesticiePercent1=(parseFloat(ZiskPoDobuZivotnostiEur1)*10/parseFloat(ZivotnostRokov1)/parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)*100/10).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticiePercent1").innerHTML=Format(RocnyVynosInvesticiePercent1);
}

/*Formátovanie hodnôt*/
function Format(num){
 return(num.replace(' ', '.').replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1 '));
}

/*Menu*/
function Menu(evt,Polozky){
 var i,tabobsah,stranky;
 tabobsah=document.getElementsByClassName("tabobsah");
 for(i=0;i<tabobsah.length;i++){tabobsah[i].style.display="none";}
 stranky=document.getElementsByClassName("stranky");
 for(i=0;i<stranky.length;i++){stranky[i].className=stranky[i].className.replace("active");}
 document.getElementById(Polozky).style.display="block";
 evt.currentTarget.className+=" active";
}
</script>

 </head>
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">

<!--Nádpisy-->
<h1 class="visually-hidden">Kalkulačka úspor elektrickej energie</h1>
<h2 class="visually-hidden">Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos</h2> 

<!--Navbar menu-->
<nav class="bg-dark text-light sticky-top py-3">
  <div class="d-flex flex-wrap">
   <ul class="nav me-auto align-items-center">
    <li class="px-2"><button class="btn btn-primary stranky" id="Otvorit" OnClick="Menu(event,'1')">JSC</button></li>
    <li class="px-2"><button class="btn btn-primary stranky" OnClick="Menu(event,'2')">PHP</button></li>
    <li class="px-2"><button class="btn btn-primary stranky" OnClick="Menu(event,'3')">ECO</button></li>
    <li class="px-2"><a href="/download/kalkulacka-uspor-elektrickej-energie.zip" target="_blank" class="btn btn-primary">↧</a></li>
   </ul>
  <form method="post">
   <ul class="nav align-items-center">
    <li class="px-2"><button type="submit" class="btn btn-primary" value="SkSk" name="Jazyk"><span class=fw-bold>SK</span></button></li>
    <li class="px-2"><button type="submit" class="btn btn-primary" value="EnGb" name="Jazyk">EN</button></li>
   </ul>
  </form>
 </div>
</nav>

<!--Kalkulačka úspor elektrickej energie - JSC-->
<form class="tabobsah" name="JSK" id="1">
<table class="table table-bordered table-striped">
 <thead>
  <tr class="table-primary">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>ŽIAROVKA</th>
   <th>LED</th>
   <th>PARAMETER</th>
   <th>VYSVETLIVKY</th>
   </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Príkon</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA"><input type="text" class="form-control" placeholder="Príkon" value="94" id="PrikonZiarovka" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="LED"><input type="text" class="form-control" placeholder="Príkon" value="44" id="PrikonLED" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">W</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Počet</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky" id="PocetKusovZiarovka"></td>
   <td data-label="LED"><input type="text" class="form-control" placeholder="Počet" value="4" id="PocetKusovLED" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">kusov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Počet kusov LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Prevádzka deň</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky" id="PrevadzkovaDobaZiarovka"></td>
   <td data-label="LED"><input type="text" class="form-control" placeholder="Prevádzka deň" value="8" id="PrevadzkovaDobaLED" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Prevádzková doba LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná spotreba</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaKwhZiarovka"></td>
   <td data-label="LED" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaKwhLED"></td>
   <td data-label="PARAMETER" id="MwhWhKwhMwhGwh_1"></td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">(Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / Premena jedotiek</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná spotreba</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaEurZiarovka"></td>
   <td data-label="LED" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaEurLED"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná spotreba kWh</span> * Sadzba</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="RocnaUsporaKwh"></td>
   <td data-label="PARAMETER" id="MwhWhKwhMwhGwh_2"></td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná spotreba kWh žiarovka</span> - <span class=fw-bold>Ročná spotreba kWh LED</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="RocnaUsporaEur"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná spotreba eur žiarovka</span> - <span class=fw-bold>Ročná spotreba eur LED</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Návratnosť investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="NavratnostInvesticie"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED / <span class=fw-bold>Ročná úspora eur</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť <span id="ZivotnostHodinCislo"></span> hodín</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="ZivotnostRokov"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Životnosť hodín / (Počet dní * Prevádzková doba LED)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiKwh"></td>
   <td data-label="PARAMETER" id="MwhWhKwhMwhGwh_3"></td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná úspora kWh</span> * <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiEur"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná úspora eur</span> * <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Zisk po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="ZiskPoDobuZivotnosti"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Úspora po dobu životnosti eur</span> - Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročný výnos investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="RocnyVynosInvesticie"></td>
   <td data-label="PARAMETER">%</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Zisk po dobu životnosti</span> / <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span> / (Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED) * 100</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Cena diela</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2" id="CenaDiela"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Rozdiel nákupnej ceny</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Rozdiel nákupnej ceny" value="200" id="RozdielNakupnejCeny" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Počet dní</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Počet dní" value="280" id="PocetDni" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rok</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Sadzba</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Sadzba" value="0.25" id="Sadzba" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Životnosť" value="35000" id="ZivotnostHodin" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Zaokrúhľovanie</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Zaokrúhľovanie" value="2" id="Zaokruhlovanie" OnKeyUp="JSC()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">miesta</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Počet desatinných miest zaokrúhľovania.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Premena jednotiek</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><select class="form-select" aria-label="PremenaJednotiek" id="PremenaJednotiek" OnChange="JSC()">
    <option disabled>Premena jednotiek</option>
    <option value="1000000000">mWh -> 1 000 000 000</option>
    <option value="1000000">Wh -> 1 000 000</option>
    <option value="1000" selected>kWh -> 1 000</option>
    <option value="1">MWh -> 1</option>
    <option value="0,001">GWh -> 0,001</option></select></td>
   <td data-label="PARAMETER" id="MwhWhKwhMwhGwh_4"></td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
</form>

<!--Kalkulačka úspor elektrickej energie - PHP-->
<form class="tabobsah" method="post" id="2">
<table class="table table-bordered table-striped">
 <thead>
  <tr class="table-primary">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>ŽIAROVKA</th>
   <th>LED</th>
   <th>PARAMETER</th>
   <th>VYSVETLIVKY</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Príkon</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA"><input type="text" class="form-control" placeholder="Príkon" value="" name="PrikonZiarovka"></td>
   <td data-label="LED"><input type="text" class="form-control" placeholder="Príkon" value="" name="PrikonLED"></td>
   <td data-label="PARAMETER">W</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Počet</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky">0.00</td>
   <td data-label="LED"><input type="text" class="form-control" placeholder="Počet" value="" name="PocetKusovLED"></td>
   <td data-label="PARAMETER">kusov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Počet kusov LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Prevádzka deň</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky">0.00</td>
   <td data-label="LED"><input type="text" class="form-control" placeholder="Prevádzka deň" value="" name="PrevadzkovaDobaLED"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Prevádzková doba LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná spotreba</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky">0.00</td>
   <td data-label="LED" class="vysledky">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">(Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / Premena jedotiek</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná spotreba</td>
   <td data-label="ŽIAROVKA" class="vysledky">0.00</td>
   <td data-label="LED" class="vysledky">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná spotreba kWh</span> * Sadzba</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná spotreba kWh žiarovka</span> - <span class=fw-bold>Ročná spotreba kWh LED</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná spotreba eur žiarovka</span> - <span class=fw-bold>Ročná spotreba eur LED</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Návratnosť investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED / <span class=fw-bold>Ročná úspora eur</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť 0 hodín</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Životnosť hodín / (Počet dní * Prevádzková doba LED)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná úspora kWh</span> * <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Úspora po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Ročná úspora eur</span> * <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Zisk po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Úspora po dobu životnosti eur</span> - Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročný výnos investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">%</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Zisk po dobu životnosti</span> / <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span> / (Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED) * 100</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Cena diela</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" colspan="2">0.00</td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Rozdiel nákupnej ceny</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Rozdiel nákupnej ceny" value="" name="RozdielNakupnejCeny"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Počet dní</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Počet dní" value="" name="PocetDni"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rok</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Sadzba</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Sadzba" value="" name="Sadzba"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Životnosť" value="" name="ZivotnostHodin"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Zaokrúhľovanie</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><input type="text" class="form-control" placeholder="Zaokrúhľovanie" value="2" name="Zaokruhlovanie" disabled></td>
   <td data-label="PARAMETER">miesta</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Počet desatinných miest zaokrúhľovania.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Premena jednotiek</td>
   <td data-label="HODNOTA" colspan="2"><select class="form-select" name="PremenaJednotiek">
    <option disabled>Premena jednotiek</option>
    <option value="1000000000">mWh -> 1 000 000 000</option>
    <option value="1000000">Wh -> 1 000 000</option>
    <option value="1000" selected>kWh -> 1 000</option>
    <option value="1">MWh -> 1</option>
    <option value="0,001">GWh -> 0,001</option></select></td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<input type="submit" class="btn btn-primary w-100 rounded-0" value="VÝPOČET">
</form>

<!--Kalkulačka na ekonomické vyhodnotenie úspor elektrickej energie - ECO-->
<div class="tabobsah" id="3">
<table class="table table-bordered table-striped">
 <thead>
  <tr class="table-primary">
   <th>NÁZOV</th>
   <th>HODNOTA</th>
   <th>PARAMETER</th>
   <th>VYSVETLIVKY</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Jednotkova cena</td>
   <td data-label="HODNOTA"><input type="text" class="form-control" placeholder="Jednotkova cena" value="7" id="JednotkovaCena1" OnKeyUp="ECO()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Sadzba</td>
   <td data-label="HODNOTA"><input type="text" class="form-control" placeholder="Sadzba" value="0.223" id="Sadzba1" OnKeyUp="ECO()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Rozdiel nákupnej ceny</td>
   <td data-label="HODNOTA"><input type="text" class="form-control" placeholder="Rozdiel nákupnej ceny" value="1000" id="RozdielNakupnejCeny1" OnKeyUp="ECO()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Prevádzka deň</td>
   <td data-label="HODNOTA"><input type="text" class="form-control" placeholder="Prevádzka deň" value="10" id="PrevadzkaHodin1" OnKeyUp="ECO()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť</td>
   <td data-label="HODNOTA"><input type="text" class="form-control" placeholder="Životnosť" value="42000" id="ZivotnostHodin1" OnKeyUp="ECO()"></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Koeficient úspory</td>
   <td data-label="HODNOTA"><input type="text" class="form-control" value="4" id="KoeficientUspory1" disabled></td>
   <td data-label="PARAMETER">hodín</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">-</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Príkon</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="Prikon1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">W</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Rozdiel nákupnej ceny / Jednotkova cena / 1000</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Denná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="DennaUsporaKwh1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">kWh</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Príkon</span> * Prevádzková doba * (Koeficient úspory - 1)</td>
  </tr>
   <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Denná úspora</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="DennaUsporaEur1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Denná úspora kWh</span> * Sadzba</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Životnosť</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="ZivotnostRokov1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">(Životnosť hodín * 10) / (Prevádzková doba * 365) / 10</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Návratnosť investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="NavratnostInvesticieRokov1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">rokov</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">Rozdiel nákupnej ceny * 10 / <span class=fw-bold>Denná úspora eur</span> / 365 / 10</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Zisk po dobu životnosti</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="ZiskPoDobuZivotnostiEur1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">(<span class=fw-bold>Životnosť rokov</span> - <span class=fw-bold>Návratnosť investície</span>) / <span class=fw-bold>Návratnosť investície</span> * Rozdiel nákupnej ceny</td>
  </tr>
  <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročný výnos investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="RocnyVynosInvesticieEur1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">eur</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky">(<span class=fw-bold>Zisk po dobu životnosti</span> - Rozdiel nákupnej ceny) / <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span></td>
  </tr>
   <tr>
   <td data-label="NÁZOV">Ročný výnos investície</td>
   <td data-label="HODNOTA" class="vysledky" id="RocnyVynosInvesticiePercent1"></td>
   <td data-label="PARAMETER">%</td>
   <td data-label="VYSVETLIVKY" class="vysvetlivky"><span class=fw-bold>Zisk po dobu životnosti</span> * 10 / <span class=fw-bold>Životnosť rokov</span> / Rozdiel nákupnej ceny * 100 / 10</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
</div>

<!--Pätička-->
<footer class="bg-primary-subtle mt-auto p-2">PALCO IT, s.r.o. © 2011 - 2024 All Rights Reserved<br><a href="https://palcoit.eu" target="_blank" class="text-dark text-decoration-none">Priemyselné technológie</a> • <a href="https://meniny.palcoit.eu" target="_blank" class="text-dark text-decoration-none">meniny.palcoit.eu</a></footer>

<script>
/*Výpočet kalkulačiek*/
JSC();
ECO();

/*Otvorit kalkulačku pri načítaní stránky*/
document.getElementById("Otvorit").click();
</script>

 </body>
</html>

Slovenský meninový kalendár:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk-sk">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="robots" content="index, follow">
  <meta name="description" content="Slovenský meninový kalendár s menami, štátnymi sviatkami - január až december. Vyhľadajte konkrétne mená, sviatok, výročie, svetový, medzinárodný, európsky deň.">
  <meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
  <meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
  <meta property="og:locale" content="sk-sk">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:title" content="Slovenský meninový kalendár - PALCO IT, s.r.o.">
  <meta property="og:description" content="Slovenský meninový kalendár s menami, štátnymi sviatkami - január až december. Vyhľadajte konkrétne mená, sviatok, výročie, svetový, medzinárodný, európsky deň.">
  <meta property="og:url" content="https://meniny.palcoit.eu">
  <meta property="og:site_name" content="PALCO IT, s.r.o."><meta property="og:image" content="https://meniny.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
  <meta property="og:image:secure_url" content="https://meniny.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
  <meta property="og:image:width" content="1920">
  <meta property="og:image:height" content="1068">
  <meta property="og:image:alt" content="Slovenský meninový kalendár">
  <meta property="og:image:type" content="image/jpeg">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2pdf.js/0.10.1/html2pdf.bundle.min.js" integrity="sha512-GsLlZN/3F2ErC5ifS5QtgpiJtWd43JWSuIgh7mbzZ8zBps+dvLusV+eNQATqgA/HdeKFVgA5v3S/cIrLF7QnIg==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/images/meniny-palcoit-eu.svg">
  <link rel="alternate icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="/images/meniny-palcoit-eu.ico">
  <link rel="apple-touch-icon" href="/images/apple-touch-icon.png">
  <link href="https://meniny.palcoit.eu" rel="canonical">
  <title>Slovenský meninový kalendár - PALCO IT, s.r.o.</title>

<!--Kaskádové štýly-->
<style>
 table{table-layout:fixed;width:100%;border:1px solid #ddd}
 th{background:#cfe2ff}
 th,td{padding:11.9px}
 .riadkovanie{background-color:#f2f2f2}
 .poznamky{overflow-x:auto;white-space:nowrap;display:none}
 .nenajdene{display:none}
 ::-webkit-scrollbar{width:10px}
 ::-webkit-scrollbar-track{background:#ffffff}
 ::-webkit-scrollbar-thumb{background:#d1c9cf}
 ::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:#787878}
 
@media(max-width:700px){
 table,thead,tbody,tr,th,td{display:block}
 thead{clip:rect(0 0 0 0);position:absolute}
 td{margin-left:150px}
 td:before{position:absolute;margin-left:-150px}
 td:nth-of-type(1):before{content:"DEŇ"}
 td:nth-of-type(2):before{content:"DÁTUM"}
 td:nth-of-type(3):before{content:"MESIAC"}
 td:nth-of-type(4):before{content:"MENO"}
 td:nth-of-type(5):before{content:"POZNÁMKY"}
}
</style>
</script>

 </head>
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">

<!--Nádpisy-->
<h1 class="visually-hidden">Slovenský meninový kalendár</h1>
<h2 class="visually-hidden">Menný zoznam + svetový, medzinárodný, európsky deň, štátny sviatok a výročie</h2>
<h3 class="visually-hidden">Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December</h3>

<!--Navbar menu-->
<div class="sticky-top">
 <nav class="bg-dark text-light py-3">
  <div class="d-flex flex-wrap">
   <ul class="nav me-auto align-items-center">
    <li class="px-2">17.07.2024, Bohuslav</li>
   </ul>
   <ul class="nav align-items-center">
    <li class="px-2 nenajdene">:(</li>
    <li class="px-2"><button class="btn btn-primary vygenerovat" OnClick="Pdf()">PDF<span id="PdfInfo"></span></button></li>
   </ul>
  </div>
 </nav>
 <div class="form-floating"><input type="text" class="form-control" placeholder="Hľadať: Mená, #Sviatky, $Pamiatky, €Iné" id="Filter"><label>Hľadať <span id="PocetRiadkov"></span> Mená, #Sviatky, $Pamiatky, €Iné</label></div>
</div>

<!--Zobrazenie meninového kalendára v tabuľke-->
<table class="table-bordered" id="Pdf">
 <thead>
  <tr class="table-primary">
   <th>DEŇ</th>
   <th>DÁTUM</th>
   <th>MESIAC</th>
   <th>MENO</th>
   <th>POZNÁMKY</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody id="Tabulka">
  <tr>
   <td>001</td>
   <td>01.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Nový rok</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Deň vzniku Slovenskej republiky<br>€ Svetový deň mieru</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>002</td>
   <td>02.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Alexandra, Karin, Karina, Sandra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>003</td>
   <td>03.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Daniela, Radmila</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>004</td>
   <td>04.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Drahoslav, Titus</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový Braillov deň</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>005</td>
   <td>05.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Andrea, Artur</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>006</td>
   <td>06.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Antónia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Zjavenie Pána, Traja králi<br>€ Svetový deň vojnových sirôt</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>007</td>
   <td>07.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Atila, Bohuslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň programátorov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>008</td>
   <td>08.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Severín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>009</td>
   <td>09.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Alex, Alexej, Alexis, Alexia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>010</td>
   <td>10.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Dáša, Dalimil</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>011</td>
   <td>11.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Malvína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>012</td>
   <td>12.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Ernest, Ernestína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>013</td>
   <td>13.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Rastislav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>014</td>
   <td>14.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Radovan, Radovana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>015</td>
   <td>15.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Dobroslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň armády</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>016</td>
   <td>16.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Kristína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>017</td>
   <td>17.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Nataša</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>018</td>
   <td>18.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Bohdana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>019</td>
   <td>19.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Drahomíra, Mário, Sára, Sarah, Zara</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>020</td>
   <td>20.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Dalibor, Sebastian, Sebastián</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>021</td>
   <td>21.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Vincent</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>022</td>
   <td>22.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Zora, Zoran, Zorana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>023</td>
   <td>23.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Miloš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň patriotizmu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>024</td>
   <td>24.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Tímea, Timon, Timotea, Timotej</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. František Saleský<br>€ Deň komplimentov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>025</td>
   <td>25.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Gejza</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok Obrátenia Pavla</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>026</td>
   <td>26.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Tamara, Tamia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň colníctva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>027</td>
   <td>27.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Bohuš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>028</td>
   <td>28.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Alfonz, Alfonzia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne<br>€ Európsky deň ochrany osobných údajov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>029</td>
   <td>29.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Gašpar</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň lepry<br>€ Medzinárodný deň bez internetu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>030</td>
   <td>30.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Ema, Emma</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň mučeníkov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>031</td>
   <td>31.01.</td>
   <td>január</td>
   <td>Emil</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň pomoci malomocným</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>032</td>
   <td>01.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Táňa, Tatiana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>033</td>
   <td>02.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Erich, Erik, Erika</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň zasväteného života<br>€ Svetový deň mokradí</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>034</td>
   <td>03.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Blažej</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>035</td>
   <td>04.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Nika, Verona, Veronika</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň proti rakovine</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>036</td>
   <td>05.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Agáta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>037</td>
   <td>06.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Dorisa, Dorota</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň bez mobilu<br>€ Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>038</td>
   <td>07.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Vanda</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>039</td>
   <td>08.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Zoe, Zoja</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň pre bezpečnejší internet</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>040</td>
   <td>09.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Ronald, Zdenko, Zdeno</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>041</td>
   <td>10.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Gabriela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>042</td>
   <td>11.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Dezider, Dezidera</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň chorých</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>043</td>
   <td>12.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Perla, Zoro</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň manželstva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>044</td>
   <td>13.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Arpád</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň rozhlasu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>045</td>
   <td>14.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Valentín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň zaľúbených</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>046</td>
   <td>15.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Pravoslav, Pravoslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier<br>€ Deň osamelých</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>047</td>
   <td>16.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Ida, Liana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>048</td>
   <td>17.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Miloslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>049</td>
   <td>18.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Jaromír, Jaromíra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň Aspergerovho syndrómu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>050</td>
   <td>19.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Vlasta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>051</td>
   <td>20.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Aladár, Alma, Lívia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň sociálnej spravodlivosti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>052</td>
   <td>21.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Eleonóra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň turistických sprievodcov<br>€ Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>053</td>
   <td>22.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Etela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň zamyslenia<br>€ Medzinárodný deň skautiek<br>€ Európsky deň obetí zločinu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>054</td>
   <td>23.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Roman, Romana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>055</td>
   <td>24.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Jasmína, Matej, Matias</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>056</td>
   <td>25.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Frederik, Frederika</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>057</td>
   <td>26.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Viktor</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>058</td>
   <td>27.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Alexander</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>059</td>
   <td>28.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Zlata, Zlatica</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň kvetinového dizajnu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>060</td>
   <td>29.02.</td>
   <td>február</td>
   <td>Radomír</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Prestupný rok</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>061</td>
   <td>01.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Albín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>062</td>
   <td>02.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Anežka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>063</td>
   <td>03.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Bohumil, Bohumila</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň modlitieb žien<br>€ Deň boja spisovateľov za mier</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>064</td>
   <td>04.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Kazimír</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>065</td>
   <td>05.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Fridrich</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>066</td>
   <td>06.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Radoslav, Radoslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň jódu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>067</td>
   <td>07.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Tomáš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>068</td>
   <td>08.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Alan, Alana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň žien<br>€ Deň arteterapie</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>069</td>
   <td>09.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Františka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň DJ<br>€ Svetový deň obličiek<br>€ Deň paniky</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>070</td>
   <td>10.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Branislav, Bronislav, Bruno</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň Tibetu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>071</td>
   <td>11.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Angela, Angelika</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>072</td>
   <td>12.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Gregor</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>073</td>
   <td>13.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Vlastimil</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>074</td>
   <td>14.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Matilda</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>075</td>
   <td>15.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Svetlana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň spotrebiteľských práv<br>€ Európsky deň spotrebiteľov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>076</td>
   <td>16.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Boleslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>077</td>
   <td>17.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Ľubica</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>078</td>
   <td>18.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Eduard, Eduarda</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>079</td>
   <td>19.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Jozef</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Jozefa<br>€ Medzinárodný deň planetárií</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>080</td>
   <td>20.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Víťazoslav, Víťazoslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň divadla pre deti a mládež<br>€ Medzinárodný deň šťastia</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>081</td>
   <td>21.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Blahoslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň Downovho syndrómu<br>€ Svetový deň zdravého spánku<br>€ Svetový deň poézie<br>€ Svetový deň sociálnej práce<br>€ Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii<br>€ Medzinárodný deň lesov<br>€ Medzinárodný deň bábkarstva<br>€ Medzinárodný deň invalidov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>082</td>
   <td>22.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Beňadik, Benedikt</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň vody<br>€ Medzinárodný deň tuleňov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>083</td>
   <td>23.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Adrian, Adrián</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň meteorológie (WMO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>084</td>
   <td>24.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Gabriel</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň tuberkulózy (WHO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>085</td>
   <td>25.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Marián</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň zápasu za ľudské práva<br>€ Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi<br>€ Deň počatého dieťaťa</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>086</td>
   <td>26.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Eman, Emanuel</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň epilepsie, tzv. Purple Day</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>087</td>
   <td>27.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Alena, Dita</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň divadla</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>088</td>
   <td>28.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Soňa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň učiteľov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>089</td>
   <td>29.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Miroslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>090</td>
   <td>30.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Vieroslav, Vieroslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň lekárov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>091</td>
   <td>31.03.</td>
   <td>marec</td>
   <td>Benjamín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>092</td>
   <td>01.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Hugo</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň vtáctva<br>€ Medzinárodný deň zábavy v práci</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>093</td>
   <td>02.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Zita</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň povedomia o autizme<br>€ Medzinárodný deň detskej knihy<br>€ Európsky deň akcii za práva migrantov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>094</td>
   <td>03.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Richard</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň spodného prádla</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>095</td>
   <td>04.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Izidor, Izidora</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Výročie oslobodenia Bratislavy<br>€ Medzinárodný deň bez násilia<br>€ Medzinárodný deň proti nášľapným mínam a na podporu akcií proti nášľapným mínam</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>096</td>
   <td>05.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Miroslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň zdravého sexu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>097</td>
   <td>06.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Irena</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň boja proti hluku</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>098</td>
   <td>07.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Zoltán</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň zdravia (WHO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>099</td>
   <td>08.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Albert</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň Rómov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>100</td>
   <td>09.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Milena</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>101</td>
   <td>10.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Igor</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>102</td>
   <td>11.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Július</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň Parkinsonovej choroby<br>€ Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>103</td>
   <td>12.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Estera</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň letectva a kozmonautiky</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>104</td>
   <td>13.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Aleš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň nespravodlivo stíhaných</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>105</td>
   <td>14.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Justín, Justína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>106</td>
   <td>15.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Fedor</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň umenia<br>€ Svetový deň podnikania</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>107</td>
   <td>16.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Dana, Danica, Danka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hlasu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>108</td>
   <td>17.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Rudolf</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hemofílie</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>109</td>
   <td>18.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Valér</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň kultúrneho dedičstva<br>€ Svetový deň rádioamatérov<br>€ Medzinárodný deň žonglovania<br>€ Európsky deň za práva pacientov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>110</td>
   <td>19.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>111</td>
   <td>20.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Marcel</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň Narcisov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>112</td>
   <td>21.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Ervín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň kreativity a inovácií</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>113</td>
   <td>22.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Slavomír</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň zeme</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>114</td>
   <td>23.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Vojtech</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň kníh a autorských práv</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>115</td>
   <td>24.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Juraj</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov<br>€ Svetový týždeň laboratórnych zvierat<br>€ Svetový deň laboratórnych zvierat (UNESCO)<br>€ Deň skautov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>116</td>
   <td>25.05.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Marek, Marko, Markus</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň tučniakov<br>€ Svetový deň boja proti malárii</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>117</td>
   <td>26.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jaroslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň dierkovej fotografie<br>€ Svetový deň duševného vlastníctva<br>€ Svetový deň vodiacich psov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>118</td>
   <td>27.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jaroslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň grafiky</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>119</td>
   <td>28.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Jarmila</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>120</td>
   <td>29.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Lea, Leo</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň tanca<br>€ Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>121</td>
   <td>30.04.</td>
   <td>apríl</td>
   <td>Anastázia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania<br>€ Svetový veterinárny deň</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>122</td>
   <td>01.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>-</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Sviatok práce<br>$ Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii<br>€ Sviatok sv. Jozefa robotníka, patróna všetkých pracujúcich</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>123</td>
   <td>02.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Žigmund</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň astmy</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>124</td>
   <td>03.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Galina, Timea</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň slobody tlače (UNESCO)<br>€ Deň Slnka</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>125</td>
   <td>04.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Florián</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika<br>€ Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov<br>€ Medzinárodný deň hasičov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>126</td>
   <td>05.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Lesana, Lesia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hygieny rúk<br>€ Medzinárodný deň pôrodných asistentiek</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>127</td>
   <td>06.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Hermína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň bez diét</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>128</td>
   <td>07.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Monika</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>129</td>
   <td>08.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Ingrida</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Deň víťazstva nad fašizmom<br>€ Svetový deň červeného kríža</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>130</td>
   <td>09.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Kristofer, Roland</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Európsky deň opery<br>€ Deň Európy</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>131</td>
   <td>10.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Viktória</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň – pohybom k zdraviu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>132</td>
   <td>11.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Blažena</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>133</td>
   <td>12.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Pankrác</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň ošetrovateliek<br>€ Európsky deň minerálov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>134</td>
   <td>13.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Servác</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň spravodlivého obchodu<br>€ Medzinárodný deň sťahovavých vtákov<br>€ Deň tulipánov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>135</td>
   <td>14.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Bonifác</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň matiek</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>136</td>
   <td>15.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Sofia, Sophia, Žofia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň atletiky<br>€ Svetový deň rodiny<br>€ Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>137</td>
   <td>16.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Svetozár</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň mlieka</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>138</td>
   <td>17.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Gizela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hypertenzie<br>€ Svetový deň telekomunikácii</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>139</td>
   <td>18.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Viola</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň múzeí</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>140</td>
   <td>19.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Gertrúda</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hepatitídy</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>141</td>
   <td>20.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Bernard, Bernarda</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň masmédií<br>€ Medzinárodný deň klinických experimentov<br>€ Medzinárodný deň stepu<br>€ Deň Letníc (zoslanie Ducha Svätého na cirkev)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>142</td>
   <td>21.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Zina</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>143</td>
   <td>22.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Júlia, Juliana, Juliána, Rita</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>144</td>
   <td>23.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Želmíra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň korytnačiek</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>145</td>
   <td>24.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Ela, Ella</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň boja proti tuberkulóze<br>€ Európsky deň národných parkov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>146</td>
   <td>25.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Urban, Vanesa, Vanessa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov<br>€ Medzinárodný deň nezvestných detí<br>€ Deň Afriky</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>147</td>
   <td>26.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Dušan</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>148</td>
   <td>27.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Iveta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný športový vyzývací deň</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>149</td>
   <td>28.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Viliam</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň džezu<br>€ Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien<br>€ Deň Amnesty International</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>150</td>
   <td>29.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Vilma</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>151</td>
   <td>30.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Ferdinand</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Európsky deň susedov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>152</td>
   <td>31.05.</td>
   <td>máj</td>
   <td>Nela, Nella, Petrana, Petronela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň bez tabaku (WHO)<br>€ Medzinárodný deň sklerózy multiplex<br>€ Deň otvárania studničiek</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>153</td>
   <td>01.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Žaneta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň detí<br>€ Deň za správne rozhodnutie</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>154</td>
   <td>02.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Oxana, Xénia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>155</td>
   <td>03.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Karolína, Kevin</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>156</td>
   <td>04.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Lenka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>157</td>
   <td>05.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Laura</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň životného prostredia (UNEP)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>158</td>
   <td>06.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Norbert</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>159</td>
   <td>07.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Róbert</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Výročie memoranda národa slovenského</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>160</td>
   <td>08.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Medard</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň oceánov<br>€ Deň najlepších priateľov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>161</td>
   <td>09.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Stanislava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>162</td>
   <td>10.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Gréta, Margaréta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>163</td>
   <td>11.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Dobroslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>164</td>
   <td>12.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Zlatko</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň proti detskej práci<br>€ Svetový deň remesiel<br>€ Medzinárodný deň klasiky<br>€ Deň Rusínov Slovenska</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>165</td>
   <td>13.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Anton</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>166</td>
   <td>14.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Vasil</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň darcov krvi</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>167</td>
   <td>15.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Vít</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>168</td>
   <td>16.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Bianka, Blanka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň afrického dieťaťa</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>169</td>
   <td>17.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Adolf</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>170</td>
   <td>18.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Vratislav, Vratislava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň piknikov<br>€ Deň otcov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>171</td>
   <td>19.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Alfréd</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň žonglovania</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>172</td>
   <td>20.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Valéria</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň utečencov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>173</td>
   <td>21.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Alojz, Lejla</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hudby<br>€ Medzinárodný deň skejtovania<br>€ Deň kvetov<br>€ Medzinárodný deň jogurtu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>174</td>
   <td>22.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Paula, Paulína, Pavla, Zaira</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Pamätný deň genocídy Slovanov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>175</td>
   <td>23.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Sidónia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hádzanej<br>€ Medzinárodný deň detských dediniek SOS<br>€ OSN deň verejnej služby</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>176</td>
   <td>24.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Ján, Nino</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>177</td>
   <td>25.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Olívia, Tadeáš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň námorníkov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>178</td>
   <td>26.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Adriana, Adriána</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu<br>€ Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>179</td>
   <td>27.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Ladislav, Ladislava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň rybárstva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>180</td>
   <td>28.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Beáta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>181</td>
   <td>29.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Pavol, Peter, Petra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň Dunaja</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>182</td>
   <td>30.06.</td>
   <td>jún</td>
   <td>Melánia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>183</td>
   <td>01.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Diana, Dean, Deana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň vtipov<br>€ Medzinárodný deň družstiev</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>184</td>
   <td>02.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Berta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň UFO<br>€ Medzinárodný deň proti zabúdaniu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>185</td>
   <td>03.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Miloslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>186</td>
   <td>04.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Prokop</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>187</td>
   <td>05.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Cyril, Metod</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Sviatok svätého Cyrila a Metoda<br>$ Deň zahraničných Slovákov<br>€ Deň vorkoholikov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>188</td>
   <td>06.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Patrik, Patrícia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň bozkávania</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>189</td>
   <td>07.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Oliver</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň čokolády</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>190</td>
   <td>08.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Ivan, Ivo</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň alergii<br>€ Deň videohier</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>191</td>
   <td>09.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Lujza, Lukrécia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>192</td>
   <td>10.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Amália</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň radosti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>193</td>
   <td>11.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Milota</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň populácie (UNFPA)<br>€ Deň fotiek domácich miláčikov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>194</td>
   <td>12.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Nina</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>195</td>
   <td>13.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Margita</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň hlavolamov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>196</td>
   <td>14.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Kamil, Lara</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>197</td>
   <td>15.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Egon, Henrich</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>198</td>
   <td>16.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Drahomír, Rút</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň hadov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>199</td>
   <td>17.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Bohuslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>200</td>
   <td>18.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Kamila</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>201</td>
   <td>19.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Dušana, Šarlota</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>202</td>
   <td>20.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Eliáš, Eliána, Iľja</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň šachu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>203</td>
   <td>21.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Daniel</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>204</td>
   <td>22.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Magdaléna</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>205</td>
   <td>23.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Lilien, Oľga</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň rodičov<br>€ Deň stromu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>206</td>
   <td>24.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Vladimír</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>207</td>
   <td>25.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Jakub</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>208</td>
   <td>26.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Aneta, Anita, Anna, Hana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>209</td>
   <td>27.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Božena</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>210</td>
   <td>28.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Krištof</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>211</td>
   <td>29.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Marta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>212</td>
   <td>30.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Libuša</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň priateľstva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>213</td>
   <td>31.07.</td>
   <td>júl</td>
   <td>Ignác</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Ignáca z Loyoly</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>214</td>
   <td>01.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Božidara</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Pamätný deň rómskeho holokaustu<br>€ Svetový deň na podporu dojčenia</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>215</td>
   <td>02.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Gustáv</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>216</td>
   <td>03.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Jerguš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>217</td>
   <td>04.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Dominik, Dominika</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň Matice Slovenskej<br>€ Medzinárodný deň piva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>218</td>
   <td>05.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Hortenzia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>219</td>
   <td>06.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Jozefína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>220</td>
   <td>07.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Štefánia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň odpúšťania</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>221</td>
   <td>08.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Oskar</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň mačiek</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>222</td>
   <td>09.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ľubomíra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii<br>€ Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta<br>€ Deň Nagasaki</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>223</td>
   <td>10.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Vavrinec, Vavro</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň obetí banských nešťastí<br>€ Záhaľčivý deň</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>224</td>
   <td>11.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Zuzana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>225</td>
   <td>12.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Dária, Darina, Dárius</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň mládeže</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>226</td>
   <td>13.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ľubomír</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň ľavákov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>227</td>
   <td>14.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Mojmír</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň hádok<br>€ Medzinárodný deň jazykov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>228</td>
   <td>15.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Marcela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>229</td>
   <td>16.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Leonard</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>230</td>
   <td>17.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Milica</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>231</td>
   <td>18.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Elena, Helena</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>232</td>
   <td>19.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Lýdia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový humanitárny deň<br>€ Svetový deň fotografie</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>233</td>
   <td>20.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Anabela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň zvierat bez domova</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>234</td>
   <td>21.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Jana, Janka, Johana, Noemi</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>235</td>
   <td>22.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Tichomír</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň rastlinného mlieka</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>236</td>
   <td>23.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Filip</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie (UNESCO)<br>€ Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>237</td>
   <td>24.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Bartolomej</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>238</td>
   <td>25.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ľudovít</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>239</td>
   <td>26.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Samuel</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>240</td>
   <td>27.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Silvia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>241</td>
   <td>28.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Augustín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>242</td>
   <td>29.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Nikol, Nikola, Nikolaj, Nikoleta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Výročie Slovenského národného povstania<br>€ Medzinárodný deň proti jadrovým skúškam</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>243</td>
   <td>30.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Ružena</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>244</td>
   <td>31.08.</td>
   <td>august</td>
   <td>Nora</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>245</td>
   <td>01.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Drahoslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Deň Ústavy Slovenskej republiky</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>246</td>
   <td>02.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Linda, Rebeka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>247</td>
   <td>03.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Belo</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>248</td>
   <td>04.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Rozália</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>249</td>
   <td>05.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Regina</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Národný deň abstinentov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>250</td>
   <td>06.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Alica, Larisa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>251</td>
   <td>07.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Mirianna</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň čistého ovzdušia</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>252</td>
   <td>08.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Miriam, Miriama</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň fyzikálnej terapie<br>€ Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>253</td>
   <td>09.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Martina</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň obetí holokaustu, rasového násilia<br>€ Svetový deň prvej pomoci</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>254</td>
   <td>10.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Oleg</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň prevencie samovrážd<br>€ Európsky deň netopierov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>255</td>
   <td>11.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Bystrík</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>256</td>
   <td>12.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Mária, Marika, Mia, Ria</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>257</td>
   <td>13.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ctibor, Tobias, Tobiáš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň čokolády<br>€ Medzinárodný deň programátorov<br>€ Deň pozitívneho myslenia</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>258</td>
   <td>14.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľudomil, Ľudomila, Radka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Dni európskeho kultúrneho dedičstva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>259</td>
   <td>15.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Jolana, Melisa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Sedembolestná Panna Mária<br>€ Medzinárodný deň demokracie</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>260</td>
   <td>16.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľudmila</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy<br>€ Deň softvérovej slobody<br>€ Svetový deň kňazov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>261</td>
   <td>17.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Olympia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>262</td>
   <td>18.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Eugénia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>263</td>
   <td>19.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Konštantín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň vzniku Slovenskej národnej rady</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>264</td>
   <td>20.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľuboslav, Ľuboslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>265</td>
   <td>21.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Matúš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň Alzheimerovej choroby<br>€ Svetový deň vďačnosti<br>€ Medzinárodný deň mieru</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>266</td>
   <td>22.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Móric</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Európsky / svetový deň bez áut</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>267</td>
   <td>23.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Zdenka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>268</td>
   <td>24.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Ľuboš, Ľubor</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň srdca<br>€ Medzinárodný deň nepočujúcich<br>€ Európsky deň agrobiodiverzity</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>269</td>
   <td>25.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Vladislav, Vlastislava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>270</td>
   <td>26.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Edita</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Európsky deň jazykov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>271</td>
   <td>27.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Cyprián, Damián</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň cestovného ruchu<br>€ Svetový deň mlieka v školách<br>€ Deň železničiarov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>272</td>
   <td>28.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Václav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň besnoty<br>€ Svetový deň za právo vedieť<br>€ Medzinárodný námorný deň (IMO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>273</td>
   <td>29.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Michael, Michaela, Michal, Michala</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Michala, patróna chorých<br>€ Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>274</td>
   <td>30.09.</td>
   <td>september</td>
   <td>Jarolím</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň prekladateľov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>275</td>
   <td>01.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Arnold</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň vegetariánov<br>€ Medzinárodný deň hudby<br>€ Medzinárodný deň starších osôb</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>276</td>
   <td>02.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Levoslav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň hospodárskych zvierat<br>€ Svetový deň ľudských sídiel<br>€ Svetový deň architektúry<br>€ Medzinárodný deň nenásilia<br>€ Medzinárodný deň nájomníkov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>277</td>
   <td>03.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Stela, Stella</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ 24-hodinový deň komiksov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>278</td>
   <td>04.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>František</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov<br>€ Svetový deň ochrany zvierat</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>279</td>
   <td>05.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Viera</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>280</td>
   <td>06.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Natália</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň obetí Dukly<br>€ Svetový deň úsmevu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>281</td>
   <td>07.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Elisa, Eliška</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>282</td>
   <td>08.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Brigita</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň starých rodičov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>283</td>
   <td>09.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Dionýz</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň pošty<br>€ Svetový deň zraku</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>284</td>
   <td>10.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Slavomíra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň proti trestu smrti<br>€ Svetový deň duševného zdravia<br>€ Európsky deň depresie<br>€ Európsky deň proti trestu smrti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>285</td>
   <td>11.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Valentína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň proti bolesti<br>€ Medzinárodný deň za zredukovanie prírodných katastrof<br>€ Deň solidarity s politickými väzňami v Juhoafrickej republike</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>286</td>
   <td>12.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Max, Maxim, Maximilián</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň artritídy<br>€ Medzinárodný deň zborového spevu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>287</td>
   <td>13.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Koloman</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň vajec</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>288</td>
   <td>14.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Boris</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň normalizácie<br>€ Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>289</td>
   <td>15.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Tereza, Terézia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň vidieckych žien<br>€ Svetový deň umývania rúk<br>€ Deň bielej palice</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>290</td>
   <td>16.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Vladimíra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň potravy (FAO)<br>€ Svetový deň chrbtice<br>€ Svetový deň výživy</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>291</td>
   <td>17.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Hedviga</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň boja proti chudobe</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>292</td>
   <td>18.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Lucas, Lukas, Lukáš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Lukáša, patróna umelcov a maliarov, lekárov a chirurgov<br>€ Svetový deň menopauzy<br>€ Svetový deň monitorovania vody</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>293</td>
   <td>19.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Kristián</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>294</td>
   <td>20.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Vendelín</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň osteoporózy<br>€ Medzinárodný deň stromov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>295</td>
   <td>21.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Uršuľa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň pôvodných odrôd jabĺk</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>296</td>
   <td>22.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Sergej</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň misií<br>€ Medzinárodný deň porozumenia koktavosti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>297</td>
   <td>23.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Alojzia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>298</td>
   <td>24.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Kvetoslava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň informovanosti o rozvoji<br>€ Medzinárodný deň školských knižníc<br>€ Deň OSN</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>299</td>
   <td>25.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Aurel, Dália</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň cestovín<br>€ Európsky deň občianskeho práva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>300</td>
   <td>26.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Demeter</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň osvetových pracovníkov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>301</td>
   <td>27.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Sabína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň Černovskej tragédie<br>€ Svetový deň audiovizuálneho dedičstva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>302</td>
   <td>28.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Dobromila</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu<br>€ Svetový deň juda</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>303</td>
   <td>29.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Chiara, Kiara, Klára, Klarisa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň narodenia Ľudovíta Štúra<br>€ Svetový deň psoriázy</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>304</td>
   <td>30.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Simon, Simona, Šimon, Šimona</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Výročie Deklarácie slovenského národa</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>305</td>
   <td>31.10.</td>
   <td>október</td>
   <td>Aurélia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň reformácie<br>€ Svetový deň sporenia</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>306</td>
   <td>01.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Denis, Denisa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Sviatok všetkých svätých<br>€ Svetový deň vegánov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>307</td>
   <td>02.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>-</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Pamiatka zosnulých</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>308</td>
   <td>03.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Hubert</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>309</td>
   <td>04.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Karol, Jesika</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň materských škôl na Slovensku</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>310</td>
   <td>05.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Imrich</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň behu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>311</td>
   <td>06.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Renáta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>312</td>
   <td>07.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>René</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>313</td>
   <td>08.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Bohumír, Bohumíra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň urbanizmu<br>€ Svetový deň röntgenológie a röntgenológov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>314</td>
   <td>09.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Tea, Teo, Teodor</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň slobody<br>€ Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>315</td>
   <td>10.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Tibor</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>316</td>
   <td>11.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Martin, Maroš</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň použiteľnosti<br>€ Deň vojnových veteránov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>317</td>
   <td>12.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Jonáš, Svätopluk</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>318</td>
   <td>13.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Stanislav</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň dobrosrdečnosti<br>€ Medzinárodný deň nevidomých<br>€ Deň Guinnessových svetových rekordov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>319</td>
   <td>14.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Irma</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň diabetu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>320</td>
   <td>15.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Leopold</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Alberta Veľkého, patróna vedcov<br>€ Medzinárodný deň geografických informačných systémov<br>€ Deň väznených spisovateľov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>321</td>
   <td>16.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Agnesa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>322</td>
   <td>17.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Klaudia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Deň boja za slobodu a demokraciu<br>€ Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity<br>€ Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc<br>€ Medzinárodný deň študentstva<br>€ Medzinárodný deň predčasne narodených detí</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>323</td>
   <td>18.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Eugen</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>324</td>
   <td>19.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Alžbeta, Liliana</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí<br>€ Svetový deň toaliet<br>€ Svetový deň na pamiatku obetí havárii na cestách<br>€ Medzinárodný deň mužov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>325</td>
   <td>20.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Félix</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň detí (UNESCO)<br>€ Svetový deň absurdít<br>€ Medzinárodný deň bez fajčenia<br>€ Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev<br>€ Deň spriemyselnenia Afriky</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>326</td>
   <td>21.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Elvíra</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň filozofie (UNESCO)<br>€ Svetový deň pozdravov<br>€ Svetový deň televízie</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>327</td>
   <td>22.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Cecília</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>328</td>
   <td>23.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Klement</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>329</td>
   <td>24.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Emília, Emily</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň nenakupovania</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>330</td>
   <td>25.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Katarína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň odstránenia násilia voči ženám<br>€ Medzinárodný deň mäsa a deň práv zvierat</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>331</td>
   <td>26.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Kornel</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň časopisov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>332</td>
   <td>27.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Milan</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>333</td>
   <td>28.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Henrieta</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>334</td>
   <td>29.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Vratko</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň solidarity s ľuďmi Palestíny</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>335</td>
   <td>30.11.</td>
   <td>november</td>
   <td>Andreas, Andrej, Ondrej</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň počítačovej bezpečnosti</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>336</td>
   <td>01.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Edmund</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň boja proti AIDS (WHO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>337</td>
   <td>02.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Bibiána, Viviána, Vivien</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň zrušenia otroctva</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>338</td>
   <td>03.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Oldrich</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)<br>€ Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>339</td>
   <td>04.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Barbara, Barbora</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>340</td>
   <td>05.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Oto</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Svetový deň pôdy<br>€ Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>341</td>
   <td>06.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Mikuláš, Nicolas, Nikloas</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>342</td>
   <td>07.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Ambróz</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (ICAO)</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>343</td>
   <td>08.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Marína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>344</td>
   <td>09.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Izabela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň boja proti korupcii</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>345</td>
   <td>10.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Radúz</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň ľudských práv</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>346</td>
   <td>11.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Hilda</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň vysielania pre deti<br>€ Medzinárodný deň hôr</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>347</td>
   <td>12.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Otília</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>348</td>
   <td>13.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Lucia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>349</td>
   <td>14.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Branislava, Bronislava</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>350</td>
   <td>15.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Ivica</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Deň esperanta</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>351</td>
   <td>16.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Albína</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>352</td>
   <td>17.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Kornélia</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>353</td>
   <td>18.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Sláva, Slávka</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie<br>€ Medzinárodný deň migrantov</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>354</td>
   <td>19.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Judita</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ OSN deň pre spoluprácu Juh-Juh</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>355</td>
   <td>20.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Dagmara</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">€ Medzinárodný deň ľudskej solidarity</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>356</td>
   <td>21.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Bohdan, Noel</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>357</td>
   <td>22.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Ada, Adela</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>358</td>
   <td>23.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Nadežda, Naďa</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>359</td>
   <td>24.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Adam, Eva</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># Štedrý deň</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>360</td>
   <td>25.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>-</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># 1. sviatok vianočný - narodenie pána</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>361</td>
   <td>26.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Štefan</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky"># 2. sviatok vianočný</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>362</td>
   <td>27.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Filoména</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>363</td>
   <td>28.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Iva, Ivana, Ivona</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>364</td>
   <td>29.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Milada</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>365</td>
   <td>30.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>David, Dávid</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">$ Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>366</td>
   <td>31.12.</td>
   <td>december</td>
   <td>Silvester</td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">OTVORIŤ</button><span class="poznamky">-</span></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<!--Pätička-->
<footer class="bg-primary-subtle mt-auto p-2">PALCO IT, s.r.o. © 2011 - 2024 All Rights Reserved<br><a href="https://palcoit.eu" target="_blank" class="text-dark text-decoration-none">Priemyselné technológie</a> • <a href="https://kwh.palcoit.eu" target="_blank" class="text-dark text-decoration-none">kwh.palcoit.eu</a></footer>

<script>
/*Správa pri generovaní PDF*/
$('.vygenerovat').click(function(){ZobrazitSpravu()});
function ZobrazitSpravu(){
 $('#PdfInfo').text(' : ↻').show();
 window.addEventListener('focus',SkrytSpravu,false);
}
function SkrytSpravu(){
 $('#PdfInfo').hide();
 window.removeEventListener('focus',SkrytSpravu,false);
}

/*Vygenerované PDF*/
function Pdf(){
 var opt={
  margin:0,
  filename:'meniny.palcoit.eu.pdf',
  pagebreak:{avoid:'tr'},
  image:{type:'jpeg',quality:0.98},
  jsPDF:{unit:'in',format:'A3',orientation:'landscape'}
 };
 var element=document.getElementById('Pdf');
 html2pdf(element,opt);
}

/*Otvoriť a zatvoriť poznámky*/
$(".otvorit").click(function(){
 $header=$(this);
 $viac=$header.next();
 $viac.slideToggle(0,function(){
  $header.text(function(){
   return $viac.is(":visible")?"ZATVORIŤ":"OTVORIŤ";
  });
 });
});

/*Zobrazenie počet riadkov pri načítaní stránky*/
$('#PocetRiadkov').html($("#Tabulka tr:visible").length+":");

/*Riadkovanie tabuľky pri načítaní stránky*/
$('tr:nth-child(odd)').each(function(){$(this).addClass('riadkovanie')});

/*Filtovanie tabuľky a zobrazenie informácie*/
$("#Filter").on("keyup",function(){
 let check=true;
 var value=$(this).val().toLowerCase();
 $("#Tabulka tr").filter(function(){
  $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value)>-1);
  if($(this).text().toLowerCase().indexOf(value)>-1){check=false;$('.nenajdene').hide();}
  if(check){$('.nenajdene').show();}
 });

/*Riadkovanie tabuľky pri filtrovaní*/
$('#Tabulka tr:visible').each(function(e){
 if(e%2==0){$(this).addClass('riadkovanie');}
 else{$(this).removeClass('riadkovanie');}
});

/*Zobrazenie počet riadkov pri filtrovaní*/
$('#PocetRiadkov').html($("#Tabulka tr:visible").length+":");
});
</script>

 </body>
</html>
Najpozerateľnejšie