+421 905 637 714 • 09:00 - 17:00
Logo
WEBOVÉ PREZENTÁCIE
weby, eshopy, poradenstvo, joomla, phoca cart
Zdrojové kódy vybraných aplikácií

Kalkulačka úspor elektrickej energie

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
 <head>
	<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-9ndCyUaIbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRhO02iuK6FUUVM" crossorigin="anonymous">
	<link rel="icon" type="image/gif" href="/images/favicon.png">
	<link rel="apple-touch-icon" href="/images/apple-touch-icon.png">
	<meta charset="utf-8">
	<meta property="og:locale" content="sk_SK">
	<meta property="og:type" content="website">
	<meta property="og:title" content="Kalkulačka úspor elektrickej energie - PALCO IT, s.r.o.">
	<meta property="og:description" content="Kalkulačka na výpočet úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej technológie. Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos.">
	<meta property="og:url" content="https://kwh.palcoit.eu">
	<meta property="og:site_name" content="PALCO IT, s.r.o.">
	<meta property="og:image" content="https://kwh.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
	<meta property="og:image:secure_url" content="https://kwh.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
	<meta property="og:image:width" content="1920">
	<meta property="og:image:height" content="1080">
	<meta property="og:image:alt" content="Kalkulačka úspor elektrickej energie">
	<meta property="og:image:type" content="image/jpeg">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
	<meta name="robots" content="index, follow">
	<meta name="description" content="Kalkulačka na výpočet úspor elektrickej energie, pri výmene účinnejšej technológie. Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos.">
	<meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
	<meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
	<title>Kalkulačka úspor elektrickej energie - PALCO IT, s.r.o.</title> 

<style>
 table{table-layout:fixed;}
 input,select,.vysledky{text-align:center;}
 div.vysvetlivky{overflow-x:scroll;white-space:nowrap;}
 .pismo{font-weight:bold;}
 .tab{background-color:#f1f1f1;}
 .tab button{float:left;border:none;padding:20px;font-weight:bold;}
 .tab button:hover,button.active{background-color:#cae5ff;}
 .tabobsah{display:none;}
 ::-webkit-scrollbar{width:10px;}
 ::-webkit-scrollbar-track{background:#ffffff;}
 ::-webkit-scrollbar-thumb{background:#d1c9cf;}
 ::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:#787878;}

@media(max-width:700px){
 table,thead,tbody,tr,th,td{display:block;}
 thead{clip:rect(0 0 0 0);position:absolute;}
 tr:nth-child(2n+1){background-color:#f2f2f2;}
 td{margin-left:150px;}
 td:before{content:attr(data-label);position:absolute;margin-left:-150px;}
 input,select,.vysledky{text-align:left;}
}
</style>

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-RPKWKYCFCS"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'G-RPKWKYCFCS');
 
function JS(){
 PocetKusovZiarovka=(parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("PocetKusovZiarovka").innerHTML=Format(PocetKusovZiarovka);
 PrevadzkovaDobaZiarovka=(parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("PrevadzkovaDobaZiarovka").innerHTML=Format(PrevadzkovaDobaZiarovka);
 RocnaSpotrebaKwhZiarovka=((parseFloat(PrikonZiarovka.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)*parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value)*parseFloat(PocetDni.value))/parseFloat(document.JSK.PremenaJednotiek.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaKwhZiarovka").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaKwhZiarovka);
 RocnaSpotrebaEurZiarovka=(parseFloat(RocnaSpotrebaKwhZiarovka)*parseFloat(Sadzba.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaEurZiarovka").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaEurZiarovka);
 RocnaSpotrebaKwhLED=((parseFloat(PrikonLED.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)*parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value)*parseFloat(PocetDni.value))/parseFloat(document.JSK.PremenaJednotiek.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaKwhLED").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaKwhLED);
 RocnaSpotrebaEurLED=(parseFloat(RocnaSpotrebaKwhLED)*parseFloat(Sadzba.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaSpotrebaEurLED").innerHTML=Format(RocnaSpotrebaEurLED);
 RocnaUsporaKwh=(parseFloat(RocnaSpotrebaKwhZiarovka)-parseFloat(RocnaSpotrebaKwhLED)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaUsporaKwh").innerHTML=Format(RocnaUsporaKwh);
 RocnaUsporaEur=(parseFloat(RocnaSpotrebaEurZiarovka)-parseFloat(RocnaSpotrebaEurLED)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnaUsporaEur").innerHTML=Format(RocnaUsporaEur);
 NavratnostInvesticie=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)/parseFloat(RocnaUsporaEur)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("NavratnostInvesticie").innerHTML=Format(NavratnostInvesticie);
 ZivotnostRokov=(parseFloat(ZivotnostHodin.value)/(parseFloat(PocetDni.value)*parseFloat(PrevadzkovaDobaLED.value))).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("ZivotnostRokov").innerHTML=Format(ZivotnostRokov);
 UsporaPoDobuZivotnostiKwh=(parseFloat(RocnaUsporaKwh)*parseFloat(ZivotnostRokov)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiKwh").innerHTML=Format(UsporaPoDobuZivotnostiKwh);
 UsporaPoDobuZivotnostiEur=(parseFloat(RocnaUsporaEur)*parseFloat(ZivotnostRokov)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("UsporaPoDobuZivotnostiEur").innerHTML=Format(UsporaPoDobuZivotnostiEur);
 ZiskPoDobuZivotnosti=(parseFloat(UsporaPoDobuZivotnostiEur)-parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("ZiskPoDobuZivotnosti").innerHTML=Format(ZiskPoDobuZivotnosti);
 RocnyVynosInvesticie=(parseFloat(ZiskPoDobuZivotnosti)/parseFloat(ZivotnostRokov)/(parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value))*100).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticie").innerHTML=Format(RocnyVynosInvesticie);
 CenaDiela=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny.value)*parseFloat(PocetKusovLED.value)).toFixed(Zaokruhlovanie.value);
 document.getElementById("CenaDiela").innerHTML=Format(CenaDiela);
 ZivotnostHodinCislo=parseFloat(ZivotnostHodin.value).toFixed(0);
 document.getElementById("ZivotnostHodinCislo").innerHTML=Format(ZivotnostHodinCislo);

var PremenaJednotiek=document.getElementById("PremenaJednotiek").value;
 if(PremenaJednotiek==="1000000000"){MwhWhKwhMwhGwh="mWh";}
 else if(PremenaJednotiek==="1000000"){MwhWhKwhMwhGwh="Wh";}
 else if(PremenaJednotiek==="1000"){MwhWhKwhMwhGwh="kWh";}
 else if(PremenaJednotiek==="1"){MwhWhKwhMwhGwh="MWh";}
 else if(PremenaJednotiek==="0,001"){MwhWhKwhMwhGwh="GWh";}
 else{MwhWhKwhMwhGwh="kWh";}
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_1").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_2").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_3").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
 document.getElementById("MwhWhKwhMwhGwh_4").innerHTML=MwhWhKwhMwhGwh;
}

function ECO(){
 Prikon1=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)/parseFloat(JednotkovaCena1.value)/1000).toFixed(2);
 document.getElementById("Prikon1").innerHTML=Format(Prikon1);
 DennaUsporaKwh1=(parseFloat(Prikon1)*parseFloat(PrevadzkaHodin1.value)*(parseFloat(KoeficientUspory1.value)-1)).toFixed(2);
 document.getElementById("DennaUsporaKwh1").innerHTML=Format(DennaUsporaKwh1);
 DennaUsporaEur1=(parseFloat(DennaUsporaKwh1)*parseFloat(Sadzba1.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("DennaUsporaEur1").innerHTML=Format(DennaUsporaEur1);
 ZivotnostRokov1=((parseFloat(ZivotnostHodin1.value)*10)/(parseFloat(PrevadzkaHodin1.value)*365)/10).toFixed(2);
 document.getElementById("ZivotnostRokov1").innerHTML=Format(ZivotnostRokov1);
 NavratnostInvesticieRokov1=(parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)*10/parseFloat(DennaUsporaEur1)/365/10).toFixed(2);
 document.getElementById("NavratnostInvesticieRokov1").innerHTML=Format(NavratnostInvesticieRokov1);
 ZiskPoDobuZivotnostiEur1=((parseFloat(ZivotnostRokov1)-parseFloat(NavratnostInvesticieRokov1))/parseFloat(NavratnostInvesticieRokov1)*parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)).toFixed(2);
 document.getElementById("ZiskPoDobuZivotnostiEur1").innerHTML=Format(ZiskPoDobuZivotnostiEur1);
 RocnyVynosInvesticieEur1=((parseFloat(ZiskPoDobuZivotnostiEur1)-parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value))/parseFloat(ZivotnostRokov1)).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticieEur1").innerHTML=Format(RocnyVynosInvesticieEur1);
 RocnyVynosInvesticiePercent1=(parseFloat(ZiskPoDobuZivotnostiEur1)*10/parseFloat(ZivotnostRokov1)/parseFloat(RozdielNakupnejCeny1.value)*100/10).toFixed(2);
 document.getElementById("RocnyVynosInvesticiePercent1").innerHTML=Format(RocnyVynosInvesticiePercent1);
}

function Format(num){
 return(num.replace(' ', '.').replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1 '))
}

function Menu(evt,Polozky){
 var i,tabobsah,tablink;
 tabobsah=document.getElementsByClassName("tabobsah");
 for(i=0;i<tabobsah.length;i++){tabobsah[i].style.display="none";}
 tablink=document.getElementsByClassName("tablink");
 for(i=0;i<tablink.length;i++){tablink[i].className=tablink[i].className.replace("active","");}
 document.getElementById(Polozky).style.display="block";
 evt.currentTarget.className+=" active";
}
</script>

 </head>
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">

<h1 class="visually-hidden">Kalkulačka úspor elektrickej energie</h1>
<h2 class="visually-hidden">Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos</h2>

<div class="tab">
 <button class="tablink" OnClick="Menu(event,'1')" id="Otvorit">JS</button>
 <button class="tablink" OnClick="Menu(event,'2')">PHP</button>
 <button class="tablink" OnClick="Menu(event,'3')">ECO</button>
<form method="POST">
 <button name="Jazyk" type="submit" value="sk">SK</button>
 <button name="Jazyk" type="submit" value="en">EN</button>
</form>
</div>

<?php
error_reporting(0);
$PrepinacJazykov=$_POST['Jazyk'];
 if ($PrepinacJazykov=="sk"){$Strings=parse_ini_file("language/sk-SK.ini");}
 else if ($PrepinacJazykov=="en"){$Strings=parse_ini_file("language/en-GB.ini");}
 else{$Strings=parse_ini_file("language/sk-SK.ini");}

echo'<div id="1" class="tabobsah">';
echo'<form name="JSK">';
echo'<table class="table table-bordered table-striped">';
 echo'<thead>';
  echo'<tr class="table-primary sticky-top">';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'</th>';
   echo'</tr>';
 echo'</thead>';
 echo'<tbody>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-01"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'"><input type="text" value="94" class="form-control" id="PrikonZiarovka" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-01"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'"><input type="text" value="44" class="form-control" id="PrikonLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-01"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-01"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-02"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky" id="PocetKusovZiarovka"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'"><input type="text" value="4" class="form-control" id="PocetKusovLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-02"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-02"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-02"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky" id="PrevadzkovaDobaZiarovka"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'"><input type="text" value="8" class="form-control" id="PrevadzkovaDobaLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-03"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-03"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-04"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaKwhZiarovka"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaKwhLED"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_1"></span></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-04"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-04"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaEurZiarovka"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'" class="vysledky" id="RocnaSpotrebaEurLED"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-05"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="RocnaUsporaKwh"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_2"></span></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-06"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="RocnaUsporaEur"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-07"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="NavratnostInvesticie"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-08"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-07"]}".' <span id="ZivotnostHodinCislo"></span> '."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="ZivotnostRokov"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-09"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-08"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiKwh"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_3"></span></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-10"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-08"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="UsporaPoDobuZivotnostiEur"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-11"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-09"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="ZiskPoDobuZivotnosti"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-12"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-10"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="RocnyVynosInvesticie"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-07"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-13"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-11"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2" id="CenaDiela"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-14"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-12"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" value="200" class="form-control" id="RozdielNakupnejCeny" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-04"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-13"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" value="280" class="form-control" id="PocetDni" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-05"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-08"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-14"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" value="0.25" class="form-control" id="Sadzba" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-06"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-15"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" value="35000" class="form-control" id="ZivotnostHodin" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-07"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-16"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" value="2" class="form-control" id="Zaokruhlovanie" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-08"]}".'" OnKeyUp="JS()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-09"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-15"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-17"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><select class="form-select" id="PremenaJednotiek" OnChange="JS()">';
    echo'<option disabled>'."{$Strings["select-segment-01"]}".'</option>';
    echo'<option value="1000000000">'."{$Strings["select-segment-02"]}".'</option>';
    echo'<option value="1000000">'."{$Strings["select-segment-03"]}".'</option>';
    echo'<option value="1000" selected>'."{$Strings["select-segment-04"]}".'</option>';
    echo'<option value="1">'."{$Strings["select-segment-05"]}".'</option>';
    echo'<option value="0,001">'."{$Strings["select-segment-06"]}".'</option></select></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'"><span id="MwhWhKwhMwhGwh_4"></span></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
 echo'</tbody>';
echo'</table>';
echo'</form>';
echo'<script>JS();document.getElementById("Otvorit").click();</script>';
echo'</div>';

echo'<div id="2" class="tabobsah">';
$Nula=0.000000000000000000000000000000000000000000000000001;
$PocetKusovZiarovka=round($_POST['PocetKusovLED']*1,2);
$PrevadzkovaDobaZiarovka=round($_POST['PrevadzkovaDobaLED']*1,2);
$RocnaSpotrebaKwhZiarovka=round(($_POST['PrikonZiarovka']*$_POST['PocetKusovLED']*$_POST['PrevadzkovaDobaLED']*$_POST['PocetDni'])/($_POST['PremenaJednotiek']+$Nula),2);
$RocnaSpotrebaEurZiarovka=round($RocnaSpotrebaKwhZiarovka*$_POST['Sadzba'],2);
$RocnaSpotrebaKwhLED=round(($_POST['PrikonLED']*$_POST['PocetKusovLED']*$_POST['PrevadzkovaDobaLED']*$_POST['PocetDni'])/($_POST['PremenaJednotiek']+$Nula),2);
$RocnaSpotrebaEurLED=round($RocnaSpotrebaKwhLED*$_POST['Sadzba'],2);
$RocnaUsporaKwh=round($RocnaSpotrebaKwhZiarovka-$RocnaSpotrebaKwhLED,2);
$RocnaUsporaEur=round($RocnaSpotrebaEurZiarovka-$RocnaSpotrebaEurLED,2);
$NavratnostInvesticie=round($_POST['RozdielNakupnejCeny']*$_POST['PocetKusovLED']/($RocnaUsporaEur+$Nula),2);
$ZivotnostRokov=round($_POST['ZivotnostHodin']/($_POST['PocetDni']*$_POST['PrevadzkovaDobaLED']+$Nula),2);
$UsporaPoDobuZivotnostiKwh=round($RocnaUsporaKwh*$ZivotnostRokov,2);
$UsporaPoDobuZivotnostiEur=round($RocnaUsporaEur*$ZivotnostRokov,2);
$ZiskPoDobuZivotnosti=round($UsporaPoDobuZivotnostiEur-$_POST['RozdielNakupnejCeny']*$_POST['PocetKusovLED'],2);
$RocnyVynosInvesticie=round($ZiskPoDobuZivotnosti/($ZivotnostRokov+$Nula)/($_POST['RozdielNakupnejCeny']*$_POST['PocetKusovLED']+$Nula)*100,2);
$CenaDiela=round($_POST['RozdielNakupnejCeny']*$_POST['PocetKusovLED'],2);
$ZivotnostHodin=round($_POST['ZivotnostHodin'],0);

$PremenaJednotiek=$_POST["PremenaJednotiek"];
 if($PremenaJednotiek=="1000000000"){$MwhWhKwhMwhGwh="mWh";}
 else if($PremenaJednotiek=="1000000"){$MwhWhKwhMwhGwh="Wh";}
 else if($PremenaJednotiek=="1000"){$MwhWhKwhMwhGwh="kWh";}
 else if($PremenaJednotiek=="1"){$MwhWhKwhMwhGwh="MWh";}
 else if($PremenaJednotiek=="0,001"){$MwhWhKwhMwhGwh="GWh";}
 else{$MwhWhKwhMwhGwh="kWh";}

echo'<form method="POST">';
echo'<table class="table table-bordered table-striped">';
 echo'<thead>';
  echo'<tr class="table-primary sticky-top">';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'</th>';
  echo'</tr>';
 echo'</thead>';
 echo'<tbody>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-01"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'"><input type="text" class="form-control" name="PrikonZiarovka" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-01"]}".'" value="'.$_POST['PrikonZiarovka'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'"><input type="text" class="form-control" name="PrikonLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-01"]}".'" value="'.$_POST['PrikonLED'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-01"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-02"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky">'.number_format($PocetKusovZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'"><input type="text" class="form-control" name="PocetKusovLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-02"]}".'" value="'.$_POST['PocetKusovLED'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-02"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-02"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky">'.number_format($PrevadzkovaDobaZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'"><input type="text" class="form-control" name="PrevadzkovaDobaLED" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-03"]}".'" value="'.$_POST['PrevadzkovaDobaLED'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-03"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-04"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky">'.number_format($RocnaSpotrebaKwhZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'" class="vysledky">'.number_format($RocnaSpotrebaKwhLED,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-04"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-04"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-02"]}".'" class="vysledky">'.number_format($RocnaSpotrebaEurZiarovka,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-03"]}".'" class="vysledky">'.number_format($RocnaSpotrebaEurLED,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-05"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($RocnaUsporaKwh,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-06"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($RocnaUsporaEur,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-07"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($NavratnostInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-08"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-07"]}".' '.number_format($ZivotnostHodin,0,'.', ' ').' '."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($ZivotnostRokov,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-09"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-08"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiKwh,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-10"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-08"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($UsporaPoDobuZivotnostiEur,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-11"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-09"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($ZiskPoDobuZivotnosti,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-12"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-10"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($RocnyVynosInvesticie,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-07"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-13"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-11"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" colspan="2">'.number_format($CenaDiela,2,'.', ' ').'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-14"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-12"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" class="form-control" name="RozdielNakupnejCeny" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-04"]}".'" value="'.$_POST['RozdielNakupnejCeny'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-13"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" class="form-control" name="PocetDni" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-05"]}".'" value="'.$_POST['PocetDni'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-08"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-14"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" class="form-control" name="Sadzba" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-06"]}".'" value="'.$_POST['Sadzba'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-15"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" class="form-control" name="ZivotnostHodin" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-07"]}".'" value="'.$_POST['ZivotnostHodin'].'"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-16"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><input type="text" class="form-control" name="Zaokruhlovanie" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-08"]}".'" value="2" disabled></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-09"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-15"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-17"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" colspan="2"><select class="form-select" name="PremenaJednotiek">';
    echo'<option disabled>'."{$Strings["select-segment-01"]}".'</option>';
    echo'<option value="1000000000">'."{$Strings["select-segment-02"]}".'</option>';
    echo'<option value="1000000">'."{$Strings["select-segment-03"]}".'</option>';
    echo'<option value="1000" selected>'."{$Strings["select-segment-04"]}".'</option>';
    echo'<option value="1">'."{$Strings["select-segment-05"]}".'</option>';
    echo'<option value="0,001">'."{$Strings["select-segment-06"]}".'</option></select></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'.$MwhWhKwhMwhGwh.'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
 echo'</tbody>';
echo'</table>';
 echo'<input type="submit" class="btn btn-primary btn-lg w-100 rounded-0" value="'."{$Strings["tlacidko-segment-01"]}".'">';
echo'</form>';
echo'</div>';

echo'<div id="3" class="tabobsah">';
echo'<table class="table table-bordered table-striped">';
 echo'<thead>';
  echo'<tr class="table-primary sticky-top">';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'</th>';
   echo'<th>'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'</th>';
  echo'</tr>';
 echo'</thead>';
 echo'<tbody>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-18"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'"><input type="text" value="7" class="form-control" id="JednotkovaCena1" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-09"]}".'" OnKeyUp="ECO()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-14"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'"><input type="text" value="0.223" class="form-control" id="Sadzba1" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-10"]}".'" OnKeyUp="ECO()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-12"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'"><input type="text" value="1000" class="form-control" id="RozdielNakupnejCeny1" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-04"]}".'" OnKeyUp="ECO()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'"><input type="text" value="10" class="form-control" id="PrevadzkaHodin1" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-03"]}".'" OnKeyUp="ECO()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-07"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'"><input type="text" value="42000" class="form-control" id="ZivotnostHodin1" placeholder="'."{$Strings["placeholder-segment-07"]}".'" OnKeyUp="ECO()"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-19"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'"><input type="text" value="4" class="form-control" id="KoeficientUspory1" disabled></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-03"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-01"]}".'</td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-01"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="Prikon1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-01"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-16"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-20"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="DennaUsporaKwh1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-04"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-17"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
   echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-20"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="DennaUsporaEur1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-18"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-07"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="ZivotnostRokov1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-19"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="NavratnostInvesticieRokov1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-06"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-20"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-09"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="ZiskPoDobuZivotnostiEur1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-21"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
  echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-10"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="RocnyVynosInvesticieEur1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-05"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-22"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
   echo'<tr>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-01"]}".'">'."{$Strings["nazov-segment-10"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-06"]}".'" class="vysledky" id="RocnyVynosInvesticiePercent1"></td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-04"]}".'">'."{$Strings["parameter-segment-07"]}".'</td>';
   echo'<td data-label="'."{$Strings["menu-segment-05"]}".'"><div class="vysvetlivky">'."{$Strings["vysvetlivky-segment-23"]}".'</div></td>';
  echo'</tr>';
 echo'</tbody>';
echo'</table>';
echo'<script>ECO()</script>';
echo'</div>';

echo'<footer class="p-2 mt-auto bg-primary-subtle"><a href="/download/kalkulacka-uspor-elektrickej-energie.zip" target="_blank" class="text-dark text-decoration-none">'."{$Strings["downlaod-segment-01"]}".'</a><br><a href="/download/led-svietidlo-fenomen-osvetlenia-sucasnej-ery.zip" target="_blank" class="text-dark text-decoration-none">'."{$Strings["downlaod-segment-02"]}".'</a><hr>PALCO IT, s.r.o. © 2011 - '.date("Y").' All Rights Reserved<br><a href="https://palcoit.eu" class="text-dark text-decoration-none" target="_blank">'."{$Strings["copyright-segment-01"]}".'</a> • <a href="https://meniny.palcoit.eu" class="text-dark text-decoration-none" target="_blank">meniny.palcoit.eu</a></footer>';
?>

 </body>
</html>

Slovenský meninový kalendár

<!DOCTYPE html>
<html lang="sk">
 <head>
  <script src="/script/vygenerovatpdf.js"></script>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-9ndCyUaIbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRhO02iuK6FUUVM" crossorigin="anonymous">
	<link rel="icon" type="image/gif" href="/images/favicon.png">
	<link rel="apple-touch-icon" href="/images/apple-touch-icon.png">
	<meta charset="utf-8">
	<meta property="og:locale" content="sk_SK">
	<meta property="og:type" content="website">
	<meta property="og:title" content="Slovenský meninový kalendár - PALCO IT, s.r.o.">
	<meta property="og:description" content="Slovenský meninový kalendár s menami, štátnymi sviatkami - január až december. Vyhľadajte konkrétne mená, sviatok, výročie, svetový, medzinárodný, európsky deň.">
	<meta property="og:url" content="https://meniny.palcoit.eu">
	<meta property="og:site_name" content="PALCO IT, s.r.o.">
	<meta property="og:image" content="https://meniny.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
	<meta property="og:image:secure_url" content="https://meniny.palcoit.eu/images/open-graph.jpg">
	<meta property="og:image:width" content="1920">
	<meta property="og:image:height" content="1068">
	<meta property="og:image:alt" content="Slovenský meninový kalendár">
	<meta property="og:image:type" content="image/jpeg">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
	<meta name="robots" content="index, follow">
	<meta name="description" content="Slovenský meninový kalendár s menami, štátnymi sviatkami - január až december. Vyhľadajte konkrétne mená, sviatok, výročie, svetový, medzinárodný, európsky deň.">
	<meta name="rights" content="Kopírovanie, opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa je výslovne zakázané.">
	<meta name="author" content="PALCO IT, s.r.o.">
	<title>Slovenský meninový kalendár - PALCO IT, s.r.o.</title>

<style>
 table{table-layout:fixed;width:100%;border:1px solid #ddd;}
 th{background:#cfe2ff;}
 th,td{padding:11.9px;}
 .poznamky1,.ziadnevysledky{display:none;}
 .poznamky2{overflow-x:auto;white-space:nowrap;}
 .riadkovanie{background-color:#f2f2f2;}
 ::-webkit-scrollbar{width:10px;}
 ::-webkit-scrollbar-track{background:#ffffff;}
 ::-webkit-scrollbar-thumb{background:#d1c9cf;}
 ::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:#787878;}
 
@media(max-width:700px){
 table,thead,tbody,tr,th,td{display:block;}
 thead{clip:rect(0 0 0 0);position:absolute;}
 td{margin-left:150px;}
 td:before{position:absolute;margin-left:-150px;}
 td:nth-of-type(1):before{content:"DEŇ";}
 td:nth-of-type(2):before{content:"DÁTUM";}
 td:nth-of-type(3):before{content:"MESIAC";}
 td:nth-of-type(4):before{content:"MENO";}
 td:nth-of-type(5):before{content:"POZNÁMKY";}
}
</style>

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-RW700WJ5FS"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'G-RW700WJ5FS');
</script>

 </head>
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">

<?php
$con=mysqli_connect(" "," "," "," ");
 if(mysqli_connect_errno()){echo"Chyba spojenia MySQL:".mysqli_connect_error();}
 $result=mysqli_query($con,"SELECT*FROM -");

function Meniny(){
 $mena=array('Nový rok','Alexandra, Karin, Karina, Sandra','Daniela, Radmila','Drahoslav, Titus','Andrea, Artur','Antónia','Atila, Bohuslava','Severín','Alex, Alexej, Alexis, Alexia','Dáša, Dalimil','Malvína','Ernest, Ernestína','Rastislav','Radovan, Radovana','Dobroslav','Kristína','Nataša','Bohdana','Drahomíra, Mário, Sára, Sarah, Zara','Dalibor, Sebastian, Sebastián','Vincent','Zora, Zoran, Zorana','Miloš','Tímea, Timon, Timotea, Timotej','Gejza','Tamara, Tamia','Bohuš','Alfonz, Alfonzia','Gašpar','Ema, Emma','Emil','Táňa, Tatiana','Erich, Erik, Erika','Blažej','Nika, Verona, Veronika','Agáta','Dorisa, Dorota','Vanda','Zoe, Zoja','Ronald, Zdenko, Zdeno','Gabriela','Dezider, Dezidera','Perla, Zoro','Arpád','Valentín','Pravoslav, Pravoslava','Ida, Liana','Miloslava','Jaromír, Jaromíra','Vlasta','Aladár, Alma, Lívia','Eleonóra','Etela','Roman, Romana','Jasmína, Matej, Matias','Frederik, Frederika','Viktor','Alexander','Zlata, Zlatica','Radomír','Albín','Anežka','Bohumil, Bohumila','Kazimír','Fridrich','Radoslav, Radoslava','Tomáš','Alan, Alana','Františka','Branislav, Bronislav, Bruno','Angela, Angelika','Gregor','Vlastimil','Matilda','Svetlana','Boleslav','Lubica','Eduard, Eduarda','Jozef','Víťazoslav, Víťazoslava','Blahoslav','Beňadik, Benedikt','Adrian, Adrián','Gabriel','Marián','Eman, Emanuel','Alena, Dita','Soňa','Miroslav','Vieroslav, Vieroslava','Benjamín','Hugo','Zita','Richard','Izidor, Izidora','Miroslava','Irena','Zoltán','Albert','Milena','Igor','Július','Estera','Aleš','Justín, Justína','Fedor','Dana, Danica, Danka','Rudolf','Valér','Jela','Marcel','Ervín','Slavomír','Vojtech','Juraj','Marek, Marko, Markus','Jaroslava','Jaroslav','Jarmila','Lea, Leo','Anastázia','Sviatok práce','Žigmunt','Galina, Timea','Florián','Lesana, Lesia','Hermína','Monika','Ingrida','Kristofer, Roland','Viktória','Blažena','Pankrác','Servác','Bonifác','Sofia, Sophia, Žofia','Svetozár','Gizela','Viola','Gertrúda','Bernard, Bernarda','Zina','Júlia, Juliana, Juliána, Rita','Želmíra','Ela, Ella','Urban, Vanesa, Vanessa','Dušan','Iveta','Viliam','Vilma','Ferdinand','Nela, Nella, Petrana, Petronela','Žaneta','Oxana, Xénia','Karolína, Kevin','Lenka','Laura','Norbert','Róbert','Medard','Stanislava','Gréta, Margaréta','Dobroslava','Zlatko','Anton','Vasil','Vít','Bianka, Blanka','Adolf','Vratislav, Vratislava','Alfréd','Valéria','Alojz, Lejla','Paula, Paulína, Pavla, Zaira','Sidónia','Ján, Nino','Olívia, Tadeáš','Adriana, Adriána','Ladislav, Ladislava','Beáta','Pavol, Peter, Petra','Melánia','Diana, Dean, Deana','Berta','Miloslav','Prokop','Cyril, Metod','Patrik, Patrícia','Oliver','Ivan, Ivo','Lujza, Lukrécia','Amália','Milota','Nina','Margita','Kamil, Lara','Egon, Henrich','Drahomír, Rút','Bohuslav','Kamila','Dušana, Šarlota','Eliáš, Eliána, Iľja','Daniel','Magdaléna','Lilien, Oľga','Vladimír','Jakub','Aneta, Anita, Anna, Hana','Božena','Krištof','Marta','Libuša','Ignác','Božidara','Gustáv','Jerguš','Dominik, Dominika','Hortenzia','Jozefína','Štefánia','Oskár','Lubomíra','Vavrinec, Vavro','Zuzana','Dária, Darina, Dárius','Lubomír','Mojmír','Marcela','Leonard','Milica','Elena, Helena','Lýdia','Anabela','Jana, Janka, Johana, Noemi','Tichomír','Filip','Bartolomej','Ludovít','Samuel','Silvia','Augustín','Nikol, Nikola, Nikolaj, Nikoleta','Ružena','Nora','Drahoslava','Linda, Rebeka','Belo','Rozália','Regína','Alica, Larisa','Marianna','Miriam, Miriama','Martina','Oleg','Bystrík','Mária, Marika, Mia, Ria','Ctibor, Tobias, Tobiáš','Ľudomil, Ľudomila, Radka','Jolana, Melisa','Ludmila','Olympia','Eugénia','Konštantín','	Ľuboslav, Ľuboslava','Matúš','Móric','Zdenka','Ľuboš, Ľubor','Vladislav, Vlastislava','Edita','Cyprián, Damián','Václav','Michael, Michaela, Michal, Michala','Jarolím','Arnold','Levoslav','Stela, Stella','František','Viera','Natália','Elisa, Eliška','Brigita','Dionýz','Slavomíra','Valentína','Max, Maxim, Maximilián','Koloman','Boris','Tereza, Terézia','Vladimíra','Hedviga','Lucas, Lukas, Lukáš','Kristián','Vendelín','Uršula','Sergej','Alojzia','Kvetoslava','Aurel, Dália','Demeter','Sabína','Dobromila','Chiara, Kiara, Klára, Klarisa','Simon, Simona, Šimon, Šimona','Aurélia','Denis, Denisa','Pamiatka zosnulých','Hubert','Karol, Jesika','Imrich','Renáta','René','Bohumír, Bohumíra','Tea, Teo, Teodor','Tibor','Martin, Maroš','Jonáš, Svätopluk','Stanislav','Irma','Leopold','Agnesa','Klaudia','Eugen','Alžbeta, Liliana','Félix','Elvíra','Cecília','Klement','Emília, Emily','Katarína','Kornel','Milan','Henrieta','Vratko','Andreas, Andrej, Ondrej','Edmund','Bibiána, Viviána, Vivien','Oldrich','Barbara, Barbora','Oto','Mikuláš, Nicolas, Nikloas','Ambróz','Marína','Izabela','Radúz','Hilda','Otília','Lucia','Branislava, Bronislava','Ivica','Albína','Kornélia','Sláva, Slávka','Judita','Dagmara','Bohdan, Noel','Ada, Adela','Nadežda, Naďa','Adama, Eva','1. sviatok vianočný','Štefan','Filoména','Iva, Ivana, Ivona','Milada','David, Dávid','Silvester');

$den=date("z",time());
 if((date("Y",time())%4>0)&&($den>59)){$den++;}
 if ($den==0||$den==121||$den==186||$den==306||$den==359){$out=$mena[$den];}
 else{$out=$mena[$den];}
 return $out;
}
?>

<h1 class="visually-hidden">Slovenský meninový kalendár</h1>
<h2 class="visually-hidden">Menný zoznam + svetový, medzinárodný, európsky deň, štátny sviatok a výročie</h2>
<h3 class="visually-hidden">Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December</h3>

<nav class="py-3 bg-dark text-light">
 <div class="d-flex flex-wrap">
  <ul class="nav me-auto align-items-center">
   <li class="px-2"><button class="btn btn-primary vygenerovat" OnClick="VygenerovatPdf();" id="PocetRiadkov"></button></li>
   <li class="px-2"><?php echo date("d.m.Y").', '.Meniny();?></li>
  </ul>
  <ul class="nav align-items-center">
   <li class="px-2 ziadnevysledky">Žiadne výsledky</li>
   <li class="px-2" id="VygenerovatPdfInfo"></li>
  </ul>
 </div>
</nav>

<input type="text" class="form-control form-control-lg sticky-top" placeholder="vyhľadávanie..." id="Filter">
<table class="table-bordered" id="VygenerovatPdf">
 <thead>
  <tr class="sticky-top">
   <th>DEŇ</th>
   <th>DÁTUM</th>
   <th>MESIAC</th>
   <th>MENO</th>
   <th>POZNÁMKY</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody id="Tabulka">
<?php while($row=mysqli_fetch_array($result)){?>
  <tr>
   <td><?php echo $row['Den'];?></td>
   <td><?php echo $row['Datum'];?></td>
   <td><?php echo $row['Mesiac'];?></td>
   <td><?php echo $row['Meno'];?></td>
   <td><button class="nav-link fw-bold otvorit">Otvoriť</button><div class="poznamky1 poznamky2"><?php echo $row['Poznamky'];?></div></td>
  </tr><?php }?>
 </tbody>
</table>
<?php mysqli_close($con);?>

<footer class="p-2 mt-auto bg-primary-subtle"># Štátne sviatky • $ Pamätné dni • € Medzinárodné dni<br>PDF je prispôsobené na obrazovky 1920 x 1080p.<hr>PALCO IT, s.r.o. © 2011 - <?php echo date("Y");?> All Rights Reserved<br><a href="https://palcoit.eu" class="text-dark text-decoration-none" target="_blank">Priemyselné technológie</a> • <a href="https://kwh.palcoit.eu" class="text-dark text-decoration-none" target="_blank">kwh.palcoit.eu</a></footer>

<script>
/*Správa pri generovaní PDF*/
$(function(){$('.vygenerovat').click(function(){
 ShowDownloadMessage()
 ;})
;})
 function ShowDownloadMessage(){
  $('#VygenerovatPdfInfo').text('Generujem PDF dokument. Prosím čakajte...');
  $('#VygenerovatPdfInfo').show();
  window.addEventListener('focus',HideDownloadMessage,false);
 }
 function HideDownloadMessage(){
  window.removeEventListener('focus',HideDownloadMessage,false);
  $('#VygenerovatPdfInfo').hide();
 }

/*Vygenerované PDF*/
function VygenerovatPdf(){
 var opt={
  margin:0,
  filename:'meniny.palcoit.eu.pdf',
  image:{type:'jpeg',quality:0.98},
  html2canvas:{scale:1},
  jsPDF:{unit:'in',format:'A3',orientation:'landscape'}
 };
 var element=document.getElementById('VygenerovatPdf');
 html2pdf(element,opt);
}

/*Otvoriť a zatvoriť poznámky*/
$(".otvorit").click(function(){
 $header=$(this);
 $viac=$header.next();
 $viac.slideToggle(0,function(){
  $header.text(function(){
   return $viac.is(":visible")?"Zatvoriť":"Otvoriť";
  });
 });
});

/*Filtrovanie, počet riadkov, riadkovanie, žiadne výsledky*/
var $rows=$('#Tabulka tr:not(:first)');
 $('tr:nth-child(odd)').each(function(){
  $(this).addClass('riadkovanie');
 });
 $('#PocetRiadkov').html($("#Tabulka tr:visible").length+"x PDF")
 $("#Filter").on("keyup",function(){
  let check=true;
  var value=$(this).val().toLowerCase();
  $("#Tabulka tr").filter(function(){
   $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value)>-1)
   if($(this).text().toLowerCase().indexOf(value)>-1){
    check=false;
    $('.ziadnevysledky').hide();
   }
  });
  if(check){
   $('.ziadnevysledky').show();
  }
  var val=$.trim($(this).val()).replace(/ +/g,'').toLowerCase();
  $rows.show().filter(function(){
   var text=$(this).text().replace(/\s+/g,'').toLowerCase();
   return!~text.indexOf(val);
  }).hide();
  $('#Tabulka tr:visible').each(function(e,v){
   if(e%2==0){
    $(this).addClass('riadkovanie');
   }else{
    $(this).removeClass('riadkovanie');
   }
  });
  $('#PocetRiadkov').html($("#Tabulka tr:visible") .length+"x PDF")
 });
</script>

 </body>
</html>
Najpozerateľnejšie